Новини:

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”

На 28 септември 2021 година се проведе Общото събрание на Сдружение „Клуб 9000“. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2020 година. Общото събрание прие основни насоки за дейността, както и актуализиран бюджет за 2021 година и бюджет за 2022 година.

На 28 септември 2021 година се проведе Общото събрание на Сдружение „Клуб 9000“. Съгласно предварително обявения дневен ред бяха приети отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и финансовите отчети за 2020 година. Общото събрание прие основни насоки за дейността, както и актуализиран бюджет за 2021 година и бюджет за 2022 година.

По т.4 от дневния ред за избор на нови членове на Управителния съвет и Председател на сдружението постъпиха четири кандидатури за членове на Управителния съвет.Изборът беше таен и се проведе в един кръг. След преброяване на подадените бюлетини Изборната комисия с Председател Кремена Арамова и членове Венеция Ангелова и Владимир Косев обявиха следните резултати:

Гласували общо 13 членове с право на глас.

  1. проф. Диана Иванова Георгиева – 12 гласа
  2. гл. ас. Мирослав Георгиев Стефанов – 12 гласа
  3. Борис Стоянов Стоянов– 12 гласа
  4. Илко Милчев Бръчков – 3 гласа

Съгласно получените резултати и устава на сдружението, за нови членове на Управителния съвет Общото събрание избра класираните от първо до трето място включително, които заедно с останалите членове на УС довършват мандата на Управителния съвет.

За Председател на Управителния съвет единодушно беше избрана проф. Елка Славчева Василева.