Основни насоки за дейността на Сдружение "КЛУБ 9000"

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000” през 2022 г.

(приети от Общо събрание)

ОСНОВНИ НАСОКИ НА СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000” през 2022 г.

/ приети от Общо събрание на 28.04.2022 /

      Общите цели на Сдружение «Клуб 9000» през 2022 г. са свързани с постигане на политиката и стратегическата насоченост за:

  • изграждане на «Клуб 9000» като лидер в популяризирането на системи за управление;
  • своевременно разпространение на различна практическа и теоретична информация, позволяваща на нашите членове да добавят стойност за ефикасното и ефективно функциониране на внедрените от тях системи за управление;
  • развитие на компетентността на служителите, отговарящи за системите за управление, както и на човешкия капитал на фирмите с внедрени системи за управление.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  1. Увеличение на броя на юридическите лица – членове на сдружението с 5 %
  1. 2. Ръст на приходите от стопанска дейност с 10 %
  1. 3. Увеличение на броя на физическите лица – членове на сдружението с 10 %
  1. 4. Достигане на 95 % удовлетвореност на участниците в курсовете – оценки „отлично“ и „много добро“
  1. 5. Изпълнение на заложените финансови показатели в бюджет 2022 г.
  1. 6. Въвеждане на съвременни онлайн и смесени обучения
  1. 7. Липса на рекламации или сигнали от участници в обученията – 0 бр.

Съдържание