Новини:

Членски внос за 2022 година – Физически лица

С настоящoто Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2022 год. Срокът за внасянето му е 31 март 2022 г.

С настоящoто Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2022 год. Срокът за внасянето му е 31 март 2022 г.

Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е:

  • за индивидуални членове – 15 лева
  • за индивидуални членове – пенсионери, безработни и студенти – 10 лева
  • новоприети индивидуални членове внасят и еднократна встъпителна вноска – 2 лева

Този размер на членския внос остава непроменен вече десета година.
Като членове на сдружението ще получавате Бюлетините за актуална информация в областта на качеството и Брошурите “Клуб 9000 консултира”.
Сдружение “Клуб 9000” и през 2022 година ще продължи организирането на курсове и семинари, посветени на теми в областта на системите за управление. Основни теми ще бъдат различни аспекти от приложението на стандартите сериите ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000 и ISO 17025, ISO 22000, ISO 45001, изискванията на Директивите на ЕС, приложението на съвременни методи при управлението и др. Продължителността на обучението ще бъде съобразена с конкретната тематика и с Вашите желания и препоръки. В съответствие с интереса на фирмите и специалистите обучението ще бъде ориентирано, както към ръководствата на фирмите, така и към специалистите, включително за вътрешни одитори, мениджъри, специалисти по качеството и отговорници за процеси.
Обученията започват от м. януари. За всички прояви ще бъдете своевременно информирани, включително и на адрес club9000.org. Участието на редовно отчетените членове на сдружението в организираните курсове и семинари е с преференциални условия.
По желание на фирмите сдружението има възможност да организира обучение на място по съгласувани с ръководствата програми, както и обучение по региони в страната.
Най-учтиво Ви каним да направите вноската си за 2022 г.:

  • по банков път – сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк;
  • в касите на EasyPay в страната, като се иска „зареждане на сметка” и се посочва Клиентски номер (КИН): 8909536967. Записват трите имена на лицето, за което се внася членския внос;
  • на място в централния офис на сдружението или при регионалните представители (за Бургас, Пловдив, Русе и Стара Загора) До избиране на нови регионални координатори за Варна и Враца, моля обръщайте се към г-жа Кремена Арамова, секретар на Сдружението.

В съответствие с решенията на Общото събрание професионалистите в областта на качеството, които по една или друга причина са прекъснали членството си могат да го възстановят, като възобновят внасянето на годишния членски внос. При това не се изисква повторно внасяне на встъпителна вноска.
Банковата ни сметка е BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код UNCR BGSF.
Надяваме се, че ще продължим сътрудничеството си в интерес на общите ни цели, независимо от кризисната среда, в която се намираме всички.

За контакти: 1000 София, ул. Раковски 108, офис 508 А
Кремена Арамова Тел. 02/980-4910, 0877 648 980

С уважение:
проф. д-р Елка Василева
Председател