Публикации

СПИСЪК на актуални печатни издания на "Клуб 9000"

I. Бюлетини за актуална информация в областта на качеството

1/2024

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 37005 Управление на организациите –разработване на показатели за ефикасно управление

1-2/2023

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 45004  Управление на здравето и безопасността при работа -Насоки за оценяване на резултатността

1-2/2022

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DTS 10020:2022 Системи за управление на качеството — Управление на промяната в организацията — Процеси

1-2/2020

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 10017 Управление на качеството. Указания за статистически методи за ISO 9001:2015

3-4/2020

РАБОТЕН ПРОЕКТ НА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ISO PAS 45005:2020 WD1. Управление на здравето и безопасността при работа. Безопасна работа по време на пандемията COVID-19. Общи указания за организациите

1-3/2019

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 18091 Системи за управление на качеството. Указания за приложението на ISO 9001 в органите за местно самоуправление

4 /2019

ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17029:2018 Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания към органи за валидиране и верификация

II. Библиотека "Клуб 9000 консултира"

бр. 39-40/2022

БЪДЕЩИ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

бр. 38/2021

ИНДУСТРИЯ 5.0 КЪМ УСТОЙЧИВА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ЧОВЕКА И ИЗДРЪЖЛИВА ЕВРОПЕЙСКА ИНДУСТРИЯ

бр. 37/2019

СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ

бр. 36/2017

Революционна технология за повишаване на производителността: SMED – Бърза смяна на режима на работа на оборудването. Риск, управление на риска, техники, модели и системи за управление на риска.

бр. 35/2016

ISO DIS 22316 Сигурност и жизнеспособност – Указания за жизнеспособност на организацията
60 години ЕОК
Приветствие до 60-ти юбилеен конгрес на Европейската организация по качество от Председателя на УС на Сдружение “Клуб 9000” ст.н.с. д-р Катерин Катеринов
Пълна програма на 60-тия юбилеен конгрес на ЕОК, състоял се на 1 и 2 юни 2016 г. в Хелзинки, Финландия “Качеството дава възможност за растеж и конкуренция”