Ръководство на Сдружение "Клуб 9000"

Управителен съвет

проф. д-р Елка Славчева Василева

Председател на УС

Проф. д-р Елка Василева е преподавател в Бизнес факултета на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София. Води лекционни курсове в български и европейски университети в сферата на управление на качеството и околната среда, стандартизация и сертификация, устойчиво производство и потребление и др. Тя е координатор на Системата за управление на качеството на УНСС още от нейното създаване през 2004 г. През последните години е заместник председател на Съвета по качеството. От 2020 г. оглавява Комисията за осигуряване и оценяване на качеството, която работи в конкретни области на управление на качеството в Университета, осигурявайки съответствие със стандартите и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Член е на Управителния съвет на Сдружение „КЛУБ 9000“ от 2010 г., а от 2021 г. е избрана за Председател на УС.

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА АРАМОВА-АНТОНОВА

Секретар на Сдружение „КЛУБ 9000“.

Дългогодишен член на Сдружение “Клуб 9000”. От 2009 г. до 2016 г. е Председател на Контролния съвет на Сдружението. От 2016 г. е Секретар на организацията. През годините е работила като консултант по системи за управление и ръководител на проекти. Дипломирана в УНСС – гр. София.

Секретар

Управителен съвет

н.с. инж. Митко Владимиров Мирчев

Дългогодишен член на Сдружение “Клуб 9000”. От 2009 г. той е член на Управителния съвет на Сдружението. Като лектор в сферата на Системи за управление (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 18788, ISO 19011, ISO 31000, ISO 26000, ISO 22301, ISO/TS 22317, ISO 20000, ISO/IEC 27001, ISO 30401, ISO/TS 10020, IATF 16949, IAEA GSR 2), той участва в редица конференции, семинари, обучения и др. Има широк професионален опит в консултантската дейност и е сертифициран одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001.

проф. Диана Иванова Георгиева

Доктор на икономическите науки в професионално направление ,,Икономика и управление“. Като университетски преподавател ръководи курсове по мениджмънт, маркетинг и застраховане. Била е член на Академичния съвет на ЛТУ, на Факултетния съвет на ФСУ и на Научния съвет на ФСУ; Председател на ОС на ФСУ, член на редколегиите на сп. ”Управление и устойчиво развитие” и вестник “Застраховател прес”; Сертифициран експерт от Националната агенция за оценяване и акредитация от самото ѝ създаване до настоящия момент; член на Управителния съвет и Главен секретар на Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски”; член на УС на Сдружение „Клуб 9000“ от 2021 г.; член на Съюза на икономистите в България.

Управителен съвет

Управителен съвет

гл. ас. Мирослав Георгиев Стефанов

Доктор по Икономика и управление (Стопанска логистика). В момента е главен асистент в катедра „Логистика и вериги на доставките“ при Университета за национално и световно стопанство – София. Участвал е в процеса на разработването и сертифицирането на система за управление на качеството в строителството. Притежава опит като вътрешен одитор по качество в организации в сферата на строителството, дистрибуцията на енергийни ресурси и образователните услуги. Член е на управителния съвет на Сдружение „Клуб 9000“ от 2021 г.

БОРИС СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Завършил магистърска степен по специалност „Икономика на интелектуалната собственост“ в Университета за национално и световно стопанство – София. Притежава професионален опит в сферата на системите за управление и е Управляващ директор и Ръководител на ОССУ към “Алфа Куолити Сертификация” ЕООД. От 2021 г. е член на Управителния съвет на Сдружение „Клуб 9000“.

Управителен съвет

Контролен съвет:

доц. д-р Нина Кръстева Типова

Председател на КС

Дългогодишен преподавател в Университета за национално и световно стопанство – София, с редица публикации в страната и чужбина. Развива преподавателска и научна дейност в областта на управление на качеството, устойчиво производство и потребление, стандартизация и сертификация, екология и устойчивото развитие. Член на Сдружение „Клуб 9000“ от 2006 г. Участва активно в дейността на Контролния съвет, а от 2017 г. е негов Председател.

инж. Валентина Йорданова Петрова

Машинен инженер – н.с. I ст. “Системи за управление на качеството“ и „Контрол на качеството на машиностроителна продукция“. Притежава голям опит в областта на стандартизацията, акредитацията, сертификацията и системите за управление на качеството. Работила е в котлостроителен завод „Калорима“, гр. Добрич, както и в НИИОМЕ към Министерство на машиностроенето и икономиката, НИИК към Комитета по стандартизация и метрология и Министерство на отбраната. От основаването на Сдружение „Клуб 9000“ участва активно в неговата дейност, включително като член на Контролния съвет.

инж. Юлия Иванова Ризова

Завършила е специалност „Радиотехника ВЧ“ в Техническия университет – София и притежава квалификация „Електроинженер“. От 1998 г. е зам. ръководител на Направление1 „Осигуряване на научната и научно-приложна дейност“ в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН. Тя е координационен секретар на СУК на Института съгласно ISO 9001:2015 с първоначална сертификация м. юли 2001 г. Работила е като началник отдел „Контрол на качеството, метрология и стандартизация“ във „Високоговорители“ ООД – Благоевград, както и главен експерт в Комисия за защита на конкуренцията. От 1994 г. до днес е член на Сдружение „Клуб 9000“ и е в състава на Контролния съвет.