Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000"

I. СТАТУТ

Чл. 1. Сдружение “Клуб 9000” /по-надолу Сдружението/ е национална неполитическа творческо – професионална организация на юридически и физически лица, заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за управление на качеството, околната среда,  информационната сигурност, условията на труд, социалната отговорност и други, тяхната сертификация, както и продуктовата сертификация, на база международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 и други специфични стандарти и документи.

Чл. 2. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл. 3. (1) Наименованието на сдружението е сдружение “Клуб 9000”.
(2) Седалището на сдружението е в София.
(3) Сдружението изгражда регионални структури на територията на Република България.
(4) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на Сдружението се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.
(5) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

III. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Целите на сдружението са:
1. оказване на съдействие на икономическите субекти в страната при осъществяване на дейностите по чл.1 и при обмяната на опит в съответните области;
2. популяризиране на световните достижения в посочените в чл. 1. области;
3. развитие в обществото на специфични познания, съзнание и отношение в посочените в чл. 1. области;
4. съдействие за  придобиване  от заинтересованите лица на трайни познания и опит в посочените в чл. 1. области.

Чл. 5. (1) За постигане на целите по чл. 4 Сдружението:

1. събира и разпространява научни и технически знания и опит, придобити на национално и международно ниво  чрез печатни издания, симпозиуми, конференции, семинари, курсове, дискусии, изложби и други научно-технически и информационни прояви;
2. съдейства за разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти в посочените в чл. 1. области;
3. разработва и предоставя становища по проекти на релевантни нормативни  актове, национални стандарти и методически документи и участва при обсъждането им;
4. осъществява сътрудничество със сродни международни, регионални и национални организации, държавни органи и обществени организации в страната, висши учебни заведения, търговски дружества и други организации, имащи отношение към целите и дейността му;
5. съдейства за професионалните контакти и взаимопомощта между своите членове и подпомага личните и групови инициативи и творческите изяви;
6. организира или съдейства за провеждането на обучения за повишаване на квалификацията и за преквалификация на специалистите, в т.ч. за получаване на квалификация “одитор” на системи по качеството и околната среда, “мениджър по качеството” и други квалификации в посочените в чл. 1. области;
7. съдейства за провеждане на независими одити на системи за управление на качеството и за управление на околната среда;
8. води, поддържа и актуализира регистри на сертифицираните системи за управление в страната, на свързаните с това сертификационни органи и консултантски организации в посочените в чл.1. области;
9. организира честването на Международния ден на качеството и участва в организацията на Национална награда по качеството;
10. награждава специалисти и организации за постижения в областта на управлението на качеството и управлението на околната среда;
(2)Сдружението може да извършва стопанска дейност по смисъла на чл.3 от ЗЮЛНЦ с предмет:

 1. издателска дейност;
 2. предоставяне на обучение;
 3. реклама;
 4. маркетингови проучвания и анализи;
 5. посредничество за осъществяване на съвместни прояви с държавни, неправителствени и други организации;
 6. създаване и разпространение на информационни продукти;
 7. управление на собствено имущество;
 8. спонсориране;
 9. друга, незабранена от закона дейност, свързана с основния нестопански предмет на дейност за постигане на целите.

(3)Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(4)Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
(5) Сдружението не разпределя печалба.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6 (1) Сдружението е отворено и в него могат да членуват юридически и физически лица, които споделят целите и приемат Устава на Сдружението.
(2) Членуването в сдружението е доброволно.
(3) Членството възниква по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба до него, в която кандидатът заявява, че приема Устава на Сдружението.
(4) Отказът да се приеме член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл.7. Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;
 3. с изключването;
 4. с прекратяване на Сдружението;
 5. при отпадане по реда на чл.9.

Чл. 8. (1) Всеки член може да бъде изключен от Сдружението с решение на Управителния съвет когато:
1. извършва действия, които уронват името и престижа на Сдружението;
2. отказва да плати членски внос или други дължими вноски, след писмено предизвестие.
(2) Решението за изключване по ал. 1 подлежи на обжалване пред Общото събрание.

Чл.9. Отпадат от Сдружението след писмено предизвестие, освен ако не са изключени по реда на предходния член членове, които не внасят членски внос в определен от УС срок и системно не участват в дейността на Сдружението.

Чл.10. При реорганизация или сливане на юридическо лице – член на Сдружението, правоприемникът остава член при условие, че приема Устава, което заявява писмено в тримесечен срок от промяната.

Чл.11. (1) Всички членове на сдружението имат равни права и задължения.
(2) Всеки член има право да:
1. участва с право на глас в Общото събрание;
2. избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;
3. преференциално участва в провеждани от сдружението конференции, семинари, курсове и други, както и в национални и международни прояви, в които Сдружението взема участие;
4. бъде подпомаган с предимство в дейността си в посочените в чл. 1 области чрез организирани от сдружението форми;
5. получава и ползва безплатна информация в посочените в чл. 1. области, която сдружението разпространява, или с която разполага;
6. получава информация за работата на сдружението във връзка с изпълнение целите на Сдружението.
(3) Членовете на Сдружението са длъжни да :
1. спазват Устава;
2. изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет и поетите от тези органи  задължения;
3. не извършват действия, които нарушават интересите на Сдружението и/или уронват името и престижа му;
4. съдействат  активно за осъществяване на целите и за изпълнение на задачите на Сдружението;
5. платят встъпителната вноска и редовно да плащат членския си внос в размери, определени от Управителния съвет съгласно чл. 20. т. 19.

V. УСТРОЙСТВО

Чл. 12. Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителният  съвет и Контролният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, в което са представени всички членове с упълномощени делегати.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет;
 3. избира председател на Управителния съвет;
 4. приема основните насоки за дейността на Сдружението;
 5. взема решение за участие в международни организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението
 7. приема бюджета на сдружението и отчета за изпълнението му;
 8. приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет;
 9. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 10. определя годишното възнаграждение на председателя и на членовете на Управителния и Контролния съвет;

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред Съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в София.
(2) Ако Управителния съвет в отговор на искането на своите членове в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, където е седалището на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Покана се изпраща и на всички членове.

КВОРУМ

Чл. 16. (1) Общото събрание е законно, когато присъстват повече от половината от упълномощените делегати.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе, колкото и членове на Общото събрание да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 17. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.18. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 ЗЮЛНЦ /за изменение и допълване на устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението/ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) Решенията по чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ /за ликвидация/ и по чл. 31, т. 3 и 6 ЗЮЛНЦ /свързани с разходване на имуществото на сдружението и извършването на дейността, включително и тази в обща полза/ – с мнозинство от всички членове.
(4) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в предварително оповестения дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

Чл.19. (1) УС се състои най-малко от пет лица – членове на Сдружението, като броят им се определя от Общото събрание.
(2) Юридически лица – членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на сдружението.
(3) Членовете на УС се избират за срок от 5 години.
(4) Един от членовете на Управителния съвет се избира от Общото събрание за председател на Управителния съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 20. Управителният съвет:
1.свиква Общото събрание;
2.представлява Сдружението;
3.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4.определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
5.определя представителството чрез делегати в Общото събрание;
6.подготвя проекти за основни насоки за дейността на Сдружението за приемане от Общото събрание по реда на чл. 14, ал.1, т.4;
7.приема програма за дейността на Сдружението в съответствие с приетите от Общото събрание основни насоки и ръководи нейното изпълнение;
8.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, в обща полза, в съответствие с програмата по т. 7 и носи отговорност за това;
9.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
10.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението;
11.подготвя и внася в Общото събрание отчет за изпълнението на бюджета на сдружението;
12.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
13.взема решения за назначаване на изпълнителен директор и други служители на сдружението;
14.взема решения за участие на сдружението в други национални организации;
15.приема и изключва членове;
16.определя реда и организира дейността на Сдружението, като взема решения по всички оперативни въпроси в изпълнение на целите на сдружението, освен ако въпросите не са в правата на ОС, които не могат да се възлагат на друг орган съгласно чл. 25, ал.2 ЗЮЛНЦ;
17.обсъжда резултатите от проверките на Контролния съвет и взема решения по констатациите и препоръките от тях;
18.взема решение за откриване и закриване на регионални структури на сдружението;
19.взема решения за размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;
20.изпълнява и контролира стопанската дейност, извършвана въз основа на общите насоки и приетата програма;
21.определя адреса на сдружението;
22.изготвя и приема правилници и други вътрешни документи, регламентиращи дейността на Сдружението;
23.взема решения за осъществяване на стопанска дейност в областите, посочени в чл. 5, ал.2;

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 21. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, заседанието може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(5) С мнозинство от всички членове на УС са вземат решения относно:

 1. ликвидация на Сдружението;
 2. разпореждане с имуществото на Сдружението;
 3. определяне на реда и организиране на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза;

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Чл. 22. Председателят на Управителния съвет:
1. организира работата на Управителния съвет и изпълнението на неговите решения и решенията на Общото събрание;
2. представлява сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
3. утвърждава правилници и други вътрешни документи, регламентиращи дейността на Сдружението след приемането им от Управителния съвет;
4. сключва трудовите договори с изпълнителния директор и другите служители на Сдружението на основа решение на Управителния съвет.
5. Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23.(1) Контролният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението.
(2) Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(3) Членовете на Контролния  съвет  избират помежду си председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА контролния СЪВЕТ

Чл.24. (1) Контролният съвет:

 1. контролира:
  • 1.1. изпълнението на решенията на Общото събрание;
  • 1.2. дейността на Управителния съвет и на изпълнителния директор;
  • 1.3. спазването на Устава, правилниците и другите документи на сдружението;
  • 1.4. изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина;
 2. дава становища по годишния отчетен доклад
 3. ежегодно се отчита за дейността си пред ОС.

(2) КС има пълен достъп до архивите на сдружението, има право да извършва проверки по всяко време на мандата си и е задължен да извърши най-малко една проверка годишно в съответствие със своите правомощия.
(3) Заседанията на КС се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия председател; заседанията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете; решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.”

Чл.25. (1) Управителният съвет избира изпълнителен директор по предложение на председателя на УС, който осъществява текущата дейност на Сдружението. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време, ако се докаже неговото недобросъвестно поведение. Той е длъжен по всяко време, при поискване незабавно да докладва на Управителния съвет и председателя на Сдружението настъпилите обстоятелства.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението;
4. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.
(4) Председателят на Управителния съвет от името на Сдружението сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.
(5) Изпълнителният директор участва в заседанията на УС по право със съвещателен глас.
(6) Когато не е назначен Изпълнителен директор неговите функции се изпълняват от Председателя на УС.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.26. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от недвижими имоти, движими вещи, вещни права, парични средства, вземания, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и обекти на интелектуалната собственост и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.27 /1/ Сдружението има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.
/2/ Бюджетът по ал. 1 се формира от:

 1. приходите от имуществото по чл. 26, включително от приходите от осъществяваната стопанска дейност;
 2. спонсорство, дарения, субсидии, завещания, финансиране по европейски програми и проекти;
 3. встъпителни вноски на членовете;
 4. годишен членски внос;
 5. лихви;
 6. други разрешени от закона източници.

Чл. 28 /1/ Бюджетът на сдружението се предлага от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание в началото на всяка финансова година.
/2/ Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се счита датата на вписване на СДРУЖЕНИЕТО в Централен регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 29. Сдружението управлява и разпределя паричните постъпления, постъпващи в бюджета по чл. 27.

Чл. 30 /1/ Встъпителните вноски се внасят от новоприети членове – до 1 месец след решението за приемане.
(2) Годишният членски внос се внася:
1. От новоприети членове – до 1 месец след решението за приемане.
2. От останалите членове – до края на първото тримесечие на текущата година.
/3/ Напускането или изключването от сдружението на негов член не води до право за получаване обратно на вноски или до други претенции към имуществото на сдружението.

VII. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 31. /1/ Имуществото, създадено от дейността на Сдружението е обща собственост. Приходите могат да се ползват само за цели в съответствие с Устава.
/2/Сдружението разходва имуществото си в съответствие с посочените в чл.4 от Устава цели, съответно чрез обучителните, информационните, проучвателните и други дейности за постигане на целите по чл. 5.

Чл.32. /1/ Сдружението отговаря за поетите задължения до размера на притежаваното от него имущество. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.
/2/ Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Чл.33. Членовете на Управителния и Контролния съвет получават годишно възнаграждение за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, което се изплаща след приемане на годишния отчет на сдружението.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34 /1/ Ежегодно до края на месец април Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността съгласно изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ.
/2/ Докладът за дейността трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението  и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
/3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет по ал. 1 се представят на хартиен или електронен носител за публикуване в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерството на правосъдието.
/4/ Годишният финансов отчет, вписан в Централния регистър при Министерството на правосъдието подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Чл. 35 (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, същият се назначава от Управителния съвет.

Чл. 36. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 37. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 38 (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет във връзка с годишното приключване се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

IХ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.39 (1) Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа протоколна книга на Сдружението, протоколна книга за заседанията на общото събрание, протоколна книга за заседанията на управителния съвет, регистър за даренията и почетна книга за дарения и завещания. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) За книги по смисъла на чл. 40 ЗЮЛНЦ се считат и докладът за дейността на Сдружението и финансовият отчет по чл. 34.

Чл.40. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за участниците в заседанията на общото събрание и на управителния съвет.

Х. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41.Сдружението може да се преобразува при условията и реда на чл. 12 ЗЮЛНЦ, освен в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл. 42 ЗЮЛНЦ.

Чл.42. Сдружението се учредява за неопределен срок и се прекратява при условията и реда на чл. 13 ЗЮЛНЦ.

Чл.43 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация по реда на чл. 43 и 44 ЗЮЛНЦ.
/2/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание съгласно чл.15, ал. 1 и чл.44, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

ХI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Сдружението има кръгъл печат с надпис “Сдружение “Клуб 9000” – София”.
§2.Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат принципите на българското гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§3.Сдружението подлежи на вписване в Съдебния регистър при Софийския градски съд за юридическите лица с нестопанска цел и в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§4. Настоящият Устав е приет на заседание на Инициативния комитет за учредяване на Сдружение “Клуб 9000” в България, проведено на 5 февруари 1991 година в гр. София и изменен и допълнен от Общи събрания на сдружението, проведени на 10 февруари 1993 г., 15 март 1994 г., 18 март 1998 г., 25 октомври 2001 г. и 28 април 2011 г.

Съдържание