Публикации

СПИСЪК на печатните издания на "Клуб 9000"

Членовете на сдружение “Клуб 9000” получават безплатно всички издания от раздели I и III през годината, за която са с редовно отчетен членски внос.

I. Бюлетини за актуална информация в областта на качеството (издава се от 1992 година)

3-4/03ISO 15489-1:2001 Информация и документация-Управление на записите. Част 1: Общи положения
ISO 15161:2001 Указания за прилагането на ISO 9001:2000 в хранителната и питейна промишленост
1/04ISO 15489-2: 2001 Информация и документация-Управление на записите. Част 2: Указания
2-3/04ISO/TR 10017:2003 “Указания за статистически техники ISO 9001:2000
Указания за одитиране по ISO 9001
4/04OHSAS 18002:2002 “Системи за здравословни и безопасни условия на труд – ръководство за въвеждането на OHSAS 18001
Информация за директиви от Нов подход
1-2/05ISO/FDIS 14001:2004 “Системи за управление на околната среда – изисквания и указания за тяхното прилагане”
ISO/FDIS 14004:2004 “Системи за управление на околната среда – Общи указания за принципите, системите и спомагателните методи”
3/05ISO/FDIS 22000 Системи за управление на безопасността на храната – Изисквания към организациите в хранителната верига
1/06ISO 10005:2005 Системи за управление на качеството. Указания за планове по качеството
2/06Здравословни и безопасни условия на труд
3-4/06Управление безопасността на храните. Документи и коментари
1/07Системи за управление. Одит и одиторски практики
2/07ISO TS 22003:2007 Системи за управление безопасността на храните. Изисквания към органите, провеждащи одит и сертификация на СУБХ
извънреден/07Европейска интеграция. Изисквания и възможности
1/2008Системи за управление на качеството – Изисквания (Преразглеждане на ISO 9001:2000)
2/2008Управление за устойчив успех (преглед на проекта на ISO 9004  и др.  материали по темата)
3-4/2008Качество. Национални органи. Нормативни актове
1-2/2009ИСО 9000 в развитие:
  • ISO/DIS 9004 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление на качеството”
  • Указания на ISO/TC 176 за внедряване на ISO 9001:2008
3/2009Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.
Указания за наблюдение и измерване (ISO/DTS 10004)
4/2009Коментар по изискванията на:
  • ISO/IEC 27001:2005
  • ISO/DIS 26000
1/2010ISO/CD.2 10018 Системи за управление на качеството. Указания. Приобщаване и компетентност на персонала
2/2010Система за управление на доставчиците
3-4/ 2010ISO/DIS 19011 Указания за одит на системи за управление
1/ 2011Ръководство за управление на риска за автоматизирани информационни системи
2-4/ 2011Управлението на риска – един от основните процеси при управление на проектите
5/ 2011ISO FDIS 19011 Указания за одит на системи за управление
1/ 2012ISO/DIS 22313 Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Указания
3-4/2012ISO/DIS 22398 Сигурност на обществото. Указания за тренировки и тестване
1/2013Системи за управление на качеството. Специални изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 от организации за организиране и провеждане на избори на всички равнища на управление
2-4/2013ISO/DIS 37500 Указания за аутсорсинг
1/2014ISO/TR 31004:2013 Управление на риска. Указания за внедряване на ISO 31000
2/2014ISO/DIS 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
3/2014ISO/DIS 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания
4/2014ISO/DIS 14001:2014 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
1-2/2015ENISO/DIS 14004 Системи за управление на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване
3-4/2015Указания за внедряване на новия стандарт ISO 9001:2015 на Международната организация за стандартизация
1-2/2016Проект на Техническа спецификация ISO/DTS 9002 “Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015”
3-4/2016Проект на международен стандарт ISO/DIS 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
 Проект на международен стандарт ISO/DIS 17025
“Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” – Съвместно издание със СМБ
1-2/2017Приложимост и влияние на ISO 9001 в Китай
3-4 /2017Проект на международен стандарт ISO/DIS 19011 Указания за одитиране на системи за управление
1 /2018Международен проекто стандарт ISO/DIS 45001.2 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане. Пълна програма на 61-вия конгрес на ЕОК, състоял се на 11 и 12 октомври 2017 г. в Блед, Словения “Успех в дигиталната ера. Качеството като ключов фактор
2/2018ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 30401Системи за управление на знанията. Изисквания
1-3/2019ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 18091 Системи за управление на качеството. Указания за приложението на ISO 9001 в органите за местно самоуправление
4 /2019ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17029:2018 Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания към органи за валидиране и верификация
1-2/2020ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/DIS 10017 Управление на качеството. Указания за статистически методи за ISO 9001:2015

II. Сборници с доклади

през 2013Сборник с доклади от националната конференция «Качеството – за по-добър живот» – на CD

III. Библиотека "Клуб 9000 консултира" (издава се от 1997 г.)

бр.11/02Индустриален инженеринг
бр.12/02Управление на качеството в сферата на услугите
бр.13-14/03Седем класически метода за статистически контрол на качеството
бр.15/04Количествени измерители на качеството
бр.16/04Оценка удовлетвореността на клиента
(Национални индекси за оценка удовлетвореността на клиента)
бр.17/05Методологията за подобрение на бизнеса Шест сигма
ISO 9001:2000 и/или Шест сигма
бр.18/05Управление на качеството в сферата на научно-изследователската и развойната дейности във фирмата
19-20/06“Непрекъснатото подобрение – принципи и методи” с автор Огнян Василев
бр.21/07Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд
бр.22/07Европейска организация по качество (EOQ)
бр.23/08Речник. Здравословни и безопасни условия на труд
бр.24/08Ефикасни системи за управление на качеството
бр.25/09Избор и използване на стандартите от фамилията ISO 9000
Стандарти на ISO/IEC и CEN/CENEELEC за системи за управление
бр.26/09Нови възможности и предизвикателства за бизнеса (някои доклади от 20-та конференция „Качество – 2009)
бр.27/10Управление на поддръжката на оборудването и техносферата
бр.28/2010Управление на здравословни и безопасни условия на труд
бр.29//2012Развитие и внедряване на стандартите за системи за управление
бр.30/2012Инструменти по качеството, проф. Нако Стефанов
бр.31/2013Управление на качеството в сферата на маркетинга
бр.32/2013Анализ на първопричината (АПП) – ключова платформа за проблемно решаване
Бр.33/2015Социална отговорност 8000
Бр.34/2015ILAC-P15:06/2014 Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол
Програма на 59-ти Конгрес на ЕОК – Атина, Гърция, 11-12 юни 2015 г.
Бр.35/2016ISO DIS 22316 Сигурност и жизнеспособност – Указания за жизнеспособност на организацията
60 години ЕОК
Приветствие до 60-ти юбилеен конгрес на Европейската организация по качество от Председателя на УС на Сдружение “Клуб 9000” ст.н.с. д-р Катерин Катеринов
Пълна програма на 60-тия юбилеен конгрес на ЕОК, състоял се на 1 и 2 юни 2016 г. в Хелзинки, Финландия “Качеството дава възможност за растеж и конкуренция”
Бр. 36/2017Революционна технология за повишаване на производителността: SMED – Бърза смяна на режима на работа на оборудването. Риск, управление на риска, техники, модели и системи за управление на риска.
бр.37/2019СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ