Обучения

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis)

14-15 март 2024 г.

София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А/онлайн

Тематика:

Изпълнявайки своята мисия да подпомогне глобалните трансформации на икономиките, обществата, както и на българските организации, с помощта на качеството, Сдружение „Клуб 9000“ предлага широк спектър от обучения.

Настоящото краткосрочно обучение се насочва към методологията и инструментите за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите.

 Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis): Как да анализираме причините за възникналите проблеми при управлението на нашата организация? Каква е методологията и кои са последователните етапи на процеса за решаване на проблеми? В какво се състои анализа на първопричината – АПП (Root Cause Analysis)? Кои са приложимите инструменти/техники на всеки от етапите на АПП?

Обучителен подход: да предостави на участниците кратки обучителни единици („късове познание“) по практически теми, свързани с успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП. Това позволява бъдещо надграждане с други методи и инструменти в сферата на управлението.

Целта на обучението е да се представят методологията и основният процес за решаване на проблеми в четири стъпки, включително Анализ на първопричината, по концентриран, достъпен и съдържателен начин за експертите от Вашата организация.

В същото време се цели да се подпомогне изграждането на практически умения за работа с приложимия инструментариум за всяка от стъпките от процеса на решаване на проблеми (с ресурси на Американското общество за качество).

Обучители: компетентни лектори с дългогодишен преподавателски опит, които са разработили учебната програма и учебния график по темата.

Продължителност: Това е кратко и концентрирано обучение с продължителност от шест учебни часа всеки ден (общо 12 учебни часа). Графикът е разработен така, че участниците да останат в подходящата форма за възприемане на материала през целия период на обучение.

Ползи за участниците: Участниците ще придобият представа за методологията и основните процеси за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП, като в същото време ще имат възможност да се въвлекат в практически задачи за изясняване на съдържанието. По този начин те ще получат основни знания и ще придобият редица практически умения, свързани с възприемането и прилагането на подходящите инструменти за управление на качеството, безопасността и риска в организациите.

Материали и сертификати: На участниците ще бъдат предоставени материали от курса в електронен вариант. В края на обучението те ще получат сертификати от Сдружение „Клуб 9000“ с детайли за получените компетентности.

Таксата за участие е 300 лв. с ДДС.

 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.

  За участие в курса е необходимо до 12 март 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2. Да внесете таксата за участие, в размер на 300 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде платена и в брой, в офиса на сдружението.
  1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.
  2. НАЧАЛО НА КУРСА: 14.03.2024 г. от 09,30 ч.
  3. КРАЙ НА КУРСА: 15.03.2024 г. до 15,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

 

Учебна програма

Дата

Тема

Час

Ден 1

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината

(Root Cause Analysis)

 

Представяне на участниците и лекторите

09:30 – 09:45

Първа част: Въведение

Процесите за решаване на проблеми и управлението на организациите.

Методология и основни процеси за решаване на проблеми в четири стъпки

лектор: проф. Елка Василева

09:45 – 11:00

Почивка за кафе

11:00- 11:15

Втора част: Анализ на първопричината

Стъпка 1. Дефиниране на проблема и анализ на първопричината

Дефинирайте проблема, за да го разрешите!

Ø  Запознаване с инструменти, приложими за Стъпка 1 – Мозъчна

атака“, „Диаграма на Ишикава“, логическо дърво и 5-те „Защо?“

Ø  Практическа част

лектор: доц. Нина Типова

 

11:15 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Втора част: Анализ на първопричината

Стъпка 2. Генериране на алтернативни решения

Какви са алтернативните решения?

Ø  Запознаване с креативни техники, приложими за Стъпка 2 –

„Мисловна карта“, аналогия и сравнителен анализ

Ø  Практическа част

лектор: доц. Нина Типова

13:15 – 14:45

14.45 – 15.00 ч. Обобщение на деня

лектор: доц. Нина Типова

14:45 – 15:00

Ден 2

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината

(Root Cause Analysis)

 

Кратък преглед на ден 1

09:30 – 09:45

Трета част: Оценка и избор на алтернатива и прилагане на решението

Стъпка 3. Оценяване и избиране на алтернатива

Коя алтернатива да изберем и как да я приложим

Ø  Запознаване с творчески техники, приложими за Стъпка 3 при

създаване на работещи решения

Ø  Практическа част

лектор: проф. Елка Василева

09:45 – 11:00

Почивка за кафе

11:00- 11:15

Четвърта част: Прилагане на решението в организацията

Стъпка 4. Прилагане и проследяване на решението.

Как да приложим избраното решение на практика в нашата

организация?

Ø  Запознаване с инструментите за прилагане и проследяване на

създаденото решение, приложими за Стъпка 4

Ø  Практическа част

лектор: проф. Елка Василева

11:15 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Обобщение на деня. Оценка на курса

 

лектор: проф. Елка Василева

13:15 – 14:45

Заключение

14:45 – 15:00

 

 

 
тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

В Курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на НОВИЯ БДС EN ISO 19011:2018

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В курс:

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината
(Root Cause Analysis)