Обучения

Прилагане на управление на риска в системи за управление /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015/Amd 1:2024, ISO 14001:2015/Amd 1:2024, ISO 45001:2018/Amd 1:2024, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018/

19 февруари 2024 г.

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Тематика:

Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на съвета по отношение на отчитането на
предприятията във връзка с устойчивостта (ESG директива – environmental, social, governance)
изисква при годишното финансово отчитане да се включи описание на основните рискове за
предприятието, свързани с въпросите на устойчивостта, включително описание на основните
зависимости на предприятието от тези въпроси и как предприятието управлява тези рискове.

Съгласно директивата информация за устойчивост следва да представят:

  • големи предприятия, листвани на борсата, които надвишават 500 служители, от 1 януари 2024 г.
  • малки и средни предприятия, листвани на борсата, от 1 януари 2026 г.

Добрата практика заложена в международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018 и други, могат да подпомогнат фирмите за
подготовката на тези отчети за устойчивост.

Цел на уебинара:

Подпомагане на специалистите от фирмите за включване на управлението на риска в техните
действащи интегрирани системи за управление.

Полза от участието:

 Запознаване с основните изисквания за риска на актуалните стандарти за системите за управление -ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011.
 Получаване на знания за практически подход за изпълнение на изискванията на различните етапи на зрялост на организацията за третиране на риска – от „мислене основано на риска“ до „процес за управление на риска”.

Съдържание

1. Въведение
2. Основни изисквания на ESG директивата за отчитане на устойчивостта.
3. Термини свързани с риска
4. Изисквания на ISO 9001:2015, ISO 9001:2015/Amd 1:2024 за управление на риска /мислене
основано на риска/
5. Изисквания на ISO 14001:2015, ISO 14001:2015/Amd 1:2024 за управление на риска
6. Изисквания на ISO 45001:2018, ISO 45001:2018/Amd 1:2024 за управление на риска
7. Изисквания на ISO 19011:2018 за управление на риска
8. Процес за управление на риска.
9. Практически подходи за включване на управлението на риска в действащи интегрирани
системи за управление.
10. Заключение

 

Продължителност на уeбинара 8 часа.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

IRCA ISO 9001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 14001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 45001 Сертифициран одитор/водещ одитор

IRCA ISO 27001 Сертифициран одитор/водещ одитор

Продължителност: осем учебни часа

Таксата за участие е 204 лв. с ДДС.

  • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.
  • В таксата са включени материалите за участниците и сертификат .

За участие в курса е необходимо до 15 февруари 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2.  Да внесете таксата за участие, в размер на 204 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

 

 

 

 
тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

В Курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на НОВИЯ БДС EN ISO 19011:2018

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В уебинар:

Прилагане на управление на риска в системи за управление
/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,

ISO 9001:2015/Amd 1:2024, ISO 14001:2015/Amd 1:2024, ISO 45001:2018/Amd 1:2024,

ISO 19011:2018, ISO 31000:2018/