Обучения

БДС ISO 18091:2019 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001 в органи за местно управление

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

Времетраене 3 дни

Цел:
Курсът е двудневен и има за цел да запознае специалистите с изискванията на стандарт БДС ISO 18091:2019, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на качеството (СУК) в органи за местно управление.

Участници:
Кметове, заместник кметове, секретари на общини, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на общини, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на качеството.

Програма:

1. Представяне на курса
2. Калибриране и сформиране на работни групи
3. БДС ISO 18091:2019 – въведение
4. Пълен преглед на стандарта БДС ISO 18091:2019:

  • Въведение, обект и област на приложение, нормативни позовавания, термини и определения
  • Контекст на организацията
  • Лидерство
  • Планиране
  • Поддържане
  • Дейности
  • Оценяване на резултатността
  • Подобряване

5. Документални аспекти на системите за управление
6. Приложение А (информативно) Инструмент за оценка на местната власт за интегрирано управление на качеството
7. Приложение Б (информативно) Процеси за интегрирано управление на качеството
8. Приложение В (информативно) Интегрални граждански обсерватории
9. Приложение Г (информативно) Връзка между целите на ООН за устойчиво развитие и други системи за измерване и управление с този документ
10. Въпроси и отговори

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за участие.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: БДС ISO 18091:2019 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001 в органи за местно управление