Обучения

Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

Времетраене 3 дни

Цел:
Курсът е тридневен и има за цел да запознае специалистите:

 • с изискванията на стандарт ISO 37001:2016, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление за борба с подкупването (СУБП).
 • с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Участници:
Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление за борба с подкупването.

Програма:

1. Представяне на курса
2. Калибриране и сформиране на работни групи
3. ISO 37001:2016 – въведение и преглед на промените
4. Пълен преглед на стандарта ISO 37001:2016:

 • Въведение, обект и област на приложение, нормативни позовавания, термини и определения
 • Контекст на организацията
 • Лидерство
 • Планиране
 • Поддържане
 • Дейности
 • Оценяване на резултатността
 • Подобряване
 • Приложение А (информационно) Указания за прилагането на този документ

5. Документални аспекти на системите за управление
6. Методология за одит. Въведение в ISO 19011:2018
7. Управление на процеса на одитиране
8. Идентифициране, класифициране и закриване на несъответствия
9. Инструменти: извадки, чеклисти, планове за одит
10. Психологически аспекти на одитирането
11. Отговорности и правомощия на екипа
12. Методика на докладване
13. Въпроси и отговори
14. Писмен изпит

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата. Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават сертификат за вътрешен одитор.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването