Обучения

Обучение по управление на риска (ISO 31000:2018)

Цел:

Запознаване на участниците с добрата практика за управление на риска заложена в стандарта ISO 31000:2018, като част от общата система на управление на организацията.

Полза от участието:
Получаване на знания за:

 • необходимостта от управление на риска в организациите;
 • практическо приложение на процеса на управление на риска

Участници:

Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

 • собственици на фирми;
 • изпълнителни директори на малки и средни фирми
 • работодатели и ръководители на струк­турни звена във фирмите и организации;
 • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
 • мениджъри по качеството,
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • одитори на системи за управление
 • служители, ангажирани с оценяването на риска;
 • специалисти от службите по трудова медицина.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Формат:

Курсът е с продължителност 14 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Началото на тази страница

Програма:

 1. Въведение
 2. Речник
 3. Принципи за управление на риска
 4. Организационна рамка за управле­ние на риска
 5. Процес за управление на риска
 6. Упражнение
 7. Тест
 8. Заключение

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified

Началото на тази страница

Указания:

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано – в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Обучение по управление на риска (ISO 31000:2018)