Обучения

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

София, ул. Г. С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 508 A

Датата на провеждане се определя според набраните заявки

Времетраене 3 дни

Цел:
Курсът е тридневен и има за цел да запознае специалистите:

  • с изискванията на стандарт ISO 22000:2018, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХП).
  • с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Участници:
Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Програма:

1. Представяне на курса
2. Калибриране и сформиране на работни групи
3. ISO 22000:2018 – въведение и преглед на промените
4. Пълен преглед на стандарта ISO 22000:2018:

  • Въведение, обект и област на приложение, нормативни позовавания, термини и определения
  • Контекст на организацията
  • Лидерство
  • Планиране
  • Поддържане
  • Дейности
  • Оценяване на резултатността
  • Подобряване

5. Програми-предпоставки (серията ISO/TS 22002). Преглед на ISO/TS 22002-1:2009
6. Документални аспекти на системите за управление
7. Методология за одит. Въведение в ISO 19011:2018
8. Управление на процеса на одитиране
9. Идентифициране, класифициране и закриване на несъответствия
10. Инструменти: извадки, чеклисти, планове за одит
11. Психологически аспекти на одитирането
12. Отговорности и правомощия на екипа
13. Методика на докладване
14. Въпроси и отговори
15. Писмен изпит

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата. Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават сертификат за вътрешен одитор.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com