Новини:

Покана

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.02.2022 г., Управителният съвет на Сдружение "Клуб 9000" насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 28 април 2022 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 9.02.2022 г., Управителният съвет на Сдружение “Клуб 9000” насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 28 април 2022 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 година и Основни насоки за 2022 год.
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността през 2021 год.
  3. Годишен финансов отчет за 2021 година и доклад за дейността съгласно изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ.

Поканата е публикувана в Държавен вестник бр.18/04.03.2022 г.

В съответствие с чл. 20 от Устава Управителният съвет е определил следното представителство и норми при избор на делегати:

  • Членовете на Управителния и Контролния съвет;
  • По един представител на членовете – юридически лица, редовно отчетени за 2021 г. или за 2022 година – до събранието;
  • По двама представители на регионалните организации във Варна, Пловдив и Русе, и по един представител на регионалните организации в Бургас, Враца и Стара Загора;
  • По един представител на 10 членове – физически лица, от София.

Присъствието на събранието не се ограничава.

Молим членовете – юридически лица писмено да упълномощят свой представител за участие в Общото събрание.

Всички регионални организации (Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе и Стара Загора) следва своевременно да проведат събрания на членовете на сдружението от региона (вкл. с участието на представители на членовете – юридически лица) и да изберат делегати за Общото събрание на сдружението. Протоколите от събранията, подписани от участниците и с приложени пълномощни на членовете – юридически лица, се представят при регистрацията за Общото събрание на 28.04.2022 г.

Информация по точките от дневния ред своевременно ще бъде на Ваше разположение при Регионалните координатори и в централния офис на сдружението.

Напомняме Ви, че срокът за внасяне на годишния членски внос, съгласно Устава, е до края на м. Март. Независимо от това имате възможност да направите своите вноски и до деня на събранието.

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие в работата на Общото събрание.