Новини:

Членски внос за 2024 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2024 г.

С решение на Управителния съвет от 26 януари 2024 г. размерът на членския внос за юридически лица е определен в зависимост от броя на персонала в организациите:

– за юридически лица с персонал над 50 души 440 лева
– за юридически лица с персонал от 11 до 50 души 330 лева
– за юридически лица с персонал до 10 души 220 лева
– новоприетите членове юридически лица внасят и еднократна встъпителна вноска 50 % от съответния членски внос

Фактура ще изпратим веднага след получаването на вноската, а при поискване – предварително.

Като членове на сдружението ще получавате нашите издания „Бюлетин за актуална информация в областта на качеството“ (с изпреварваща информация за нови стандарти, спецификации и др.), “Клуб 9000 консултира” (с акценти върху практически теми), както и „Месечен бюлетин на КЛУБ 9000“ само в електронен формат. Това ще бъде начин на практика да проявим отговорност към околната среда и обществото.

През тази година ние ще се стремим да информираме и обучаваме за новите подходи при управление на организациите, които стават неизбежни във времето на все по-големите изисквания за отговорно управление или т.нар. концепция за устойчивост ESG – Environmental Social Governance.

И през тази година сдружение “Клуб 9000” предоставя възможност на редовно отчетените си членове – юридически лица да ползват безплатна реклама в Бюлетините за актуална информация – представяне тип “визитка”, отделна страница или друго. Напомняме Ви, че е възможно и представяне в обновената Интернет страница на Сдружение “Клуб 9000” (www.club9000.org) при преференциални цени за членове на сдружението.

Сдружение “Клуб 9000” и през 2024 г. ще продължи организирането на курсове и семинари, посветени на разнообразни теми:

– в областта на системите за управление – тук ние се насочваме към прилагането на утвърдените международни стандарти за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и т.н.

– за прилагане на методи и инструменти за управление – тук предлагаме обучения, които дават възможности за усвояване на класически и иновативни методи и инструменти за управление на организацията.

– за представяне на нови концепции, подходи и модели – тук се представят нови знания и умения за съвременните концепции за устойчиво управление, кръгова икономика, концепцията за „Индустрия 5.0“, нови бизнес модели за управление и мястото им в бъдещите версии на международните стандарти.

Продължителността на обучението ще бъде съобразена с конкретната тематика и с Вашите желания и препоръки. В съответствие с интереса на фирмите и специалистите обучението ще бъде ориентирано, както към ръководствата на фирмите, така и към специалистите, включително за вътрешни одитори, мениджъри, специалисти по качеството и отговорници за процеси. Участници от фирмите – членове на сдружението, участват в различните форми на обучение при облекчени финансови условия.

По желание на фирмите сдружението има възможност да организира обучение на място, по съгласувани с ръководствата програми, както и обучение по региони в страната.

Обученията вече започнаха от м. януари. За всички наши обучения и за новите модули, свързани с ESG концепцията, ще бъдете своевременно информирани, включително на нашия сайт www.club9000.org и чрез профилите на КЛУБ 9000 в LinkedIn и FB.

С членството в „Клуб 9000” Вашата фирма ще може по-успешно да внедрява съвременни системи за управление и постоянно да ги подобрява, за да Ви носят ползи в новата глобална среда и да постигате устойчиво развитие. През 2024 г. ще дадем по-различен прочит на ESG концепцията през призмата на стандартите и добрите практики за управление на организациите, което да разшири кръгозора на всички, които се интересуват от тези въпроси.

Най-учтиво Ви каним да направите вноската си за 2024 г. с превод по сметката ни или на място в офиса на сдружението.

В съответствие с решенията на Общото събрание организации, които по една или друга причина са прекъснали членството си, могат да го възстановят, като възобновят внасянето на годишния членски внос. При това не се изисква повторно внасяне на встъпителна вноска.

Банковата ни сметка е BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код
UNCR BGSF
.

Надяваме се, че ще продължим сътрудничеството си в интерес на общите ни цели в сложното време на промени в обществото, технологиите и околната среда.

С уважение,

проф. д-р Елка Василева

Председател