Новини:

КАК ДА РАЗРАБОТИМ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ В СВЕТЛИНАТА НА ESG ТЕМАТИКАТА?

КАК ДА РАЗРАБОТИМ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ В СВЕТЛИНАТА НА ESG ТЕМАТИКАТА?

Този въпрос става все по-важен за тези, които управляват организациите, независимо от техния вид, големина,
местоположение, структура или цел. Отговорът на въпроса е свързан с качеството на информацията, на чиято
основа се правят оценки и се вземат важни решения от ръководството. В същото време това са важни
индикатори за заинтересованите страни от нашето управление извън организацията.
Първото издание на „Бюлетин за актуална информация в областта на качеството“ за 2024 г. се насочва към
показателите, които осигуряват измерване на изпълнението на поставените цели на организацията по етичен,
ефективен и отговорен начин в съответствие с очакванията на заинтересованите страни.
Материалът представлява превод на проект на международен стандарт и може да бъде подходящ за тези,
които се интересуват от управленската компонента на ESG тематика.
Членовете на Сдружение „КЛУБ 9000“ получават изданията безплатно.

Започна приемането на членски внос за
2024 г.
В съответствие с Устава и решенията на Общото
събрание, Сдружението започна приемането на
членски внос за 2024 г.
Срокът за внасянето му е 31.03.2024 г.
Информация за юридически лица и физически лица
може да намерите на нашата интернет страница.

© 2024 Сдружение КЛУБ 9000.
Всички права запазени

Условия за членство в КЛУБ 9000:
Моля, консултирайте информацията
на сайта на Сдружението.