Обучения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОДИТ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015

30 юли 2024
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Участници в този курс може да бъдат сътрудници на органи за сертификация на системи за управление.

Оценяването на съответствието представлява съвкупност от процеси, които показват дали даден(а) продукт, услуга или система отговаря на изискванията на определен стандарт. Целта е потребителите да са сигурни, че продуктите, процесите, услугите или системите са в съответствие с определени изисквания, което ги прави по-добре приети на пазара.

Успешните резултати, постигнати при оценяване на съответствието, водят до редица важни предимства за организациите, а именно:

– създават за потребителите и другите заинтересовани страни допълнително доверие;
– предоставят на Вашата организация допълнително конкурентно предимство;

Присъстващите на този курс ще получат:

 • Учебни материали;
 • Сертификат.

Лектор: инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”).

УЧЕБНА Програма:

Първи ден

09,00-09,30    Стандартизация, оценяване на съответствието, сертификация – общи положения, термини и определения

09,30-10,15 Стандартите от серията ISO/IEC 17000; Основни изисквания, структура и специфични аспекти

10,15-11,00  Принципи, които осигуряват доверие в сертификацията

11,00-11,15  Почивка

11,15-12,30  Юридически и договорни отношения; Организационна структура и висше ръководство; Компетентност на персонала – процес за определяне и
поддържане на компетентността

12,30-13,00     Обедна почивка

13,00-15,00    Изисквания относно информацията; Обществено достъпна информация; Документи за сертификация; Обмен на информация между органа за сертификация и неговите клиенти. Предварителни дейности, свързани
със сертификация; Преглед на заявката, Планиране на одити, Програма
за одит, Определяне на времето за одит, Вземане на извадка при
няколко местоположения; План за одит

15,00-15,15     Почивка 

15,15-17,30    Първоначална сертификация; Провеждане на одити; Събиране и
проверка на информацията, Доклад от одит, Решение за сертификация;
Поддържане на сертификацията; Надзорни дейности, Подновяване на
сертификацията, Възражения и жалби; Записи, свързани с клиентите.
Изисквания относно системата за управление на органите за
сертификация на системи за управление

Свободно обсъждане и тълкуване на изискванията през цялото време на представянето на отделните изисквания на стандарта.

 

УКАЗАНИЯ

 1. УКАЗАНИЯ:

  За участие в курса е необходимо до 26 юли 2024 година:

  1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
  2. 2. Да внесете таксата за участие, в размер на 228 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

  10% отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма и за редовните членове на Клуб 9000

  1. В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.
  2. НАЧАЛО НА КУРСА: 30.07.2024 г. от 09,00 ч.
  3. КРАЙ НА КУРСА: 30.07.2024 г. до 17,30 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В курс:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОДИТ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015