Обучения

БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството.

23 юни 2023
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът има за цел да запознае специалистите:

– с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на качеството (СУК).

 

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

Учебна програма

 

Разработване и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Цели по качеството. Планиране на измененията.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Изисквания за продуктите и услугите. Проектиране и разработване на продукти и услуги.
 7. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици.
 8. Производство и предоставяне на услуга. Пускане на продукти и услуги. Управление на несъответстващи изходни елементи.
 9. Оценяване на резултатността. Удовлетвореност на клиента. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 10. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

 

 

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор

УКАЗАНИЯ

 1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 22.06.2023 г., заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Приемат се и заявки по телефон, e-mail или чрез www.club9000.org
 2. Таксата за участие е 180 лв. с ДДС .
 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
 • В таксата са включени материалите за участниците, сертификат и кафе паузи.
 1. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде заплатена и в брой, в офиса на сдружението.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В курс:

БДС EN ISO 9001:2015 – Разработване и поддържане на системи за управление на качеството.