Обучения

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Времетраене 3 дни

Цел:

Курсът е тридневен и има за цел да запознае специалистите:

  • с изискванията на стандарт ISO 22000:2018, подходите за неговото приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХП).
  • с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Участници:
Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Програма:

1. Представяне на курса
2. Калибриране и сформиране на работни групи
3. ISO 22000:2018 – въведение и преглед на промените
4. Пълен преглед на стандарта ISO 22000:2018:

  • Въведение, обект и област на приложение, нормативни позовавания, термини и определения
  • Контекст на организацията
  • Лидерство
  • Планиране
  • Поддържане
  • Дейности
  • Оценяване на резултатността
  • Подобряване

5. Програми-предпоставки (серията ISO/TS 22002). Преглед на ISO/TS 22002-1:2009
6. Документални аспекти на системите за управление
7. Методология за одит. Въведение в ISO 19011:2018
8. Управление на процеса на одитиране
9. Идентифициране, класифициране и закриване на несъответствия
10. Инструменти: извадки, чеклисти, планове за одит
11. Психологически аспекти на одитирането
12. Отговорности и правомощия на екипа
13. Методика на докладване
14. Въпроси и отговори
15. Писмен изпит

Лектор: Цоньо Ботев

Участниците в курса получават материали по темата.
Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават сертификат за вътрешен одитор.

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”,
Кремена Арамова,
0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти