Обучения

Обучение по системи за управление на непрекъснатостта на дейността (бизнеса) - ISO 22301

Чрез управление на непрекъснатостта на дейността една организация може да определи, какво е необходимо да се направи, за да защити тя хората, сградите, технологиите, информацията, веригата на доставки, заинтересованите страни и репутацията си, преди настъпването на нежелано събитие /икономическа криза, инцидент и др./. Помислили ли сте за всички ваши бизнес процеси (включително и тези във веригата за доставки), които може да бъдат засегнати в случай на прекъсване на дейността? Планирането и управлението на непрекъснатостта на бизнеса (Business Continuity Management – BCM ) са процеси, помагащи на организациите да се подготвят за рискови събития. Като разбере това, организацията може да добие реален поглед върху намаляване на вероятността и управление на ответните действия, които вероятно ще бъдат необходими, когато настъпи инцидент, така че тя да бъде сигурна при управлението на последствията и да избегне неприемливи равнища на въздействие. Непрекъснатостта на бизнес процесите за управление спомага за създаване на ясно разбиране за това как работи организацията, къде може да възникне проблем, подобрява вашите бизнес процеси. Прилагането на управлението на непрекъснатостта на вашата организация може да помогне да получите конкурентно предимство и да допринесе за непрекъснато подобряване на бизнеса.

Цел на курса:

Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 22301 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements, процесите за управление на непрекъснатостта на дейността, оценяването на риска ISO 31000.

Полза от обучението:

Получаване на знания защо да внедрим система за управление на непрекъснатостта на бизнеса, добрите практики за изграждане на такива системи.

Курсът е ориентиран към организации, внедрили системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и планирали усъвършенстване на системата за управление за работа в условия на икономическа криза и предпазване от инциденти.

Курсът е предназначен за всички участници във формирането и реализирането на политиката за управление на непрекъснатостта на дейността при предоставяне на продуктите и услугите на своите клиенти:

 • Ръководители на организации,
 • Мениджъри за бизнес развитие
 • Представители на ръководството,
 • мениджъри по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа и др.
 • одитори на системи за управление,
 • членове на КУТ,
 • служители, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.
 • специалисти по качество от всички нива.

Програма на обучението:

 1. Въведение
 2. Процес за управление на непрекъсваемостта
 3. Термини
 4. Система за управление и обхват
 5. Лидерство
 6. Оценяване на риска за дейността
 7. Планиране
 8. Оперативно управление
 9. Оценяване на изпълнението и подобряване
 10. Връзка със стандарта ISO 9001:2015
 11. Заключение
 12. Упражнения

Продължителност: 16 часа /два дни/

Начин на обучение:

Курсът е интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лекторите и усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения.

Всеки участник получава комплект учебни материали и сертификат за завършено обучение.

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified

Обучението може да се провежда на място в конкретна организация или централизирано – в София и други места, за групиране на участници от повече организации.

Конкретната програма, стойността на обучението и датите на провеждане ще бъдат съгласувани със заявителите или обявени на единичните участници.

При интерес от Ваша страна молим да попълните и изпратите заявка за участие.

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс: Обучение по системи за управление на непрекъснатостта на дейността (бизнеса) – ISO 22301