Обучения

ESG и промени в изискванията на ISO 9001 през 2024 и 2025 /ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 Amd 1:2024 / Уебинар

24 януари 2024 г.

онлайн

Тематика:

Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на съвета по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ESG директива – environmental, social, governance) изисква при годишното финансово отчитане да се подготви информация за устойчивостта. Съгласно директивата информация за устойчивост следва да представят:

 • големи предприятия, листвани на борсата, които надвишават 500 служители, от 1 януари 2024 г.
 • малки и средни предприятия, листвани на борсата, от 1 януари 2026 г.

Добрата практика заложена в международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 Amd 1:2024 и други, могат да подпомогнат фирмите за прилагане на изисквания за системите за управление, на базата на дейността на които да се подготвят тези отчети за устойчивост.

Цел на уебинара:

Подпомагане на специалистите от фирмите за нов поглед към действащите системи по качеството от гледна точка на изискванията на ESG директивата.

Полза от участието:

Участниците в уебинара ще могат да планират и да се подготвят за промените през 2024 и 2025г в системите за управление на качеството и за докладване на информация във връзка с устойчивостта.

Съдържание

 1. Въведение
 2. Основни изисквания на ESG директивата за отчитане на устойчивостта.
 3. Цели за устойчиво развитие на ООН
 4. Преглед на изискванията на Система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС ISO 9001:2015 от гледна точка на ЕSG директивата.
 5. Нови изисквания за Система за управление на качеството (ISO 9001:2015 Amd 1:2024)
 6. Бъдещи промени през 2025г в изискванията на ISO 9001 за СУК
 7. Докладване на информация във връзка с устойчивостта
 8. Заключение

Продължителност на уeбинара 6 часа.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

IRCA ISO 9001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 14001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 45001 Сертифициран одитор/водещ одитор

IRCA ISO 27001 Сертифициран одитор/водещ одитор

Продължителност: шест учебни часа

Таксата за участие е 180 лв. с ДДС.

 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.
 • В таксата са включени материалите за участниците и сертификат .

Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

 

 

 
тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

В Курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на НОВИЯ БДС EN ISO 19011:2018

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В уебинар:

ESG и промени в изискванията на ISO 9001 през 2024 и 2025
/ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 Amd 1:2024 /