Новини:

Членски внос за 2024 година – Физически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2024 г.

Срокът за внасянето му е 31 март 2024 г.

Размерът на членския внос за различните групи физически лица – членове на сдружението е:

– за индивидуални членове – 20 лева
– за индивидуални членове – пенсионери, безработни и студенти – 10 лева
– новоприети индивидуални членове внасят и еднократна встъпителна вноска –   2 лева

Този размер на членския внос е приет от Управителния съвет на 26 януари 2024 г.

Като членове на сдружението ще получавате нашите издания „Бюлетин за актуална информация в областта на качеството“, “Клуб 9000 консултира”, както и „Месечен бюлетин на КЛУБ 9000“ само в електронен формат. Това ще бъде начин на практика да проявим отговорност към околната среда и обществото.

През тази година ние ще се стремим да информираме и обучаваме за новите подходи при управление на организациите, които стават неизбежни във времето на все по-големите изисквания за отговорно управление или т.нар. концепция за устойчивост ESG – Environmental Social Governance.

Сдружение “Клуб 9000” и през 2024 г. ще продължи организирането на курсове и семинари, посветени на разнообразни теми:

– в областта на системите за управление – тук ние се насочваме към прилагането на утвърдените международни стандарти за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и т.н.

– за прилагане на методи и инструменти за управление – тук предлагаме обучения, които дават възможности за усвояване на класически и иновативни методи и инструменти за управление на организацията.

– за представяне на нови концепции, подходи и модели – тук се представят нови знания и умения за съвременните концепции за устойчиво управление, кръгова икономика, концепцията за „Индустрия 5.0“, нови бизнес модели за управление и мястото им в бъдещите версии на международните стандарти.

Продължителността на обучението ще бъде съобразена с конкретната тематика и с Вашите желания и препоръки. В съответствие с интереса на фирмите и специалистите обучението ще бъде ориентирано, както към ръководствата на фирмите, така и към специалистите, включително за вътрешни одитори, мениджъри, специалисти по качеството и отговорници за процеси.

Обученията вече започнаха от м. януари. За всички наши обучения и за новите модули, свързани с ESG концепцията, ще бъдете своевременно информирани, включително на нашия сайт www.club9000.org и чрез профилите на КЛУБ 9000 в LinkedIn и FB.  Участието на редовно отчетените членове на сдружението в организираните курсове и семинари е с преференциални условия.

По желание на фирмите сдружението има възможност да организира обучение на място по съгласувани с ръководствата програми, както и обучение по региони в страната.

Най-учтиво Ви каним да направите вноската си за 2024 г.:

  • по банков път – сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09, BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк
  • в касите на EasyPay в страната, като се иска „зареждане на сметка” и се посочва Клиентски номер (КИН): 8909536967. Записват трите имена на лицето, за което се внася членския внос;
  • на място в централния офис на сдружението или при регионалните представители (за Бургас, Варна, Пловдив и Русе ) За регионите на Враца и Стара Загора, моля обръщайте се към г-жа Кремена Арамова, секретар на Сдружението.

В съответствие с решенията на Общото събрание професионалистите в областта на качеството, които по една или друга причина са прекъснали членството си могат да го възстановят, като възобновят внасянето на годишния членски внос. При това не се изисква повторно внасяне на встъпителна вноска.

Надяваме се, че ще продължим сътрудничеството си в интерес на общите ни цели в сложното време на промени в обществото, технологиите и околната среда.

За контакти: 1000 София, ул. Раковски 108, офис 508 А

Кремена Арамова     Тел. 02/980-4910, 0877 648 980

С уважение,

проф. д-р Елка Василева

Председател