Новини:

Членски внос за 2023 година – Юридически лица

С настоящото Ви уведомяваме, че в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание, сдружението започна приемането на членски внос за 2023 г. Срокът за внасянето му е 31.03.2023 г.

Размерът на членския внос за юридически лица, както бе и в предишните години е в зависимост от броя на персонала в организациите:

– за юридически лица с персонал над 50 души400 лева
– за юридически лица с персонал от 11 до 50 души300 лева
– за юридически лица с персонал до 10 души200 лева
– новоприетите членове юридически лица внасят и еднократна встъпителна вноска50 % от съответния членски внос

Фактура ще изпратим веднага след получаването на вноската, а при поискване – предварително.

Като наши членове ще Ви изпращаме изданията на сдружението – Бюлетините за актуална информация в областта на системите за управление (с изпреварваща информация за нови стандарти, спецификации и др.) и Брошурите “Клуб 9000 консултира” (акцентираща върху практически теми), както и други издания по актуални теми, свързани с бизнеса. През годината ще получавате и нашия Месечен електронен бюлетин с актуалните международни новини в областта на системите за управление в светлината на устойчивото развитие, дейностите на нашите членове и партньори и най-важните предстоящи събития и обучения.

И през тази година сдружение “Клуб 9000” предоставя възможност на редовно отчетените си членове – юридически лица да ползват безплатна реклама в Бюлетините за актуална информация – представяне тип “визитка”, отделна страница или друго. Напомняме Ви, че е възможно и представяне в обновената Интернет страница на Сдружение “Клуб 9000” (www.club9000.org) при преференциални цени за членове на сдружението.

Сдружение “Клуб 9000” и през 2023 г. ще продължи организирането на курсове и семинари, посветени на разнообразни теми:

– в областта на системите за управление – тук ние се насочваме към прилагането на утвърдените международни стандарти за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и т.н.

– за прилагане на методи и инструменти за управление – тук предлагаме обучения, които дават възможности за усвояване на класически и иновативни методи и инструменти за управление на организацията.

– за представяне на нови концепции, подходи и модели – тук се представят нови знания и умения за съвременните концепции за устойчиво управление, кръгова икономика, концепцията за „Индустрия 5.0“, нови бизнес модели за управление и мястото им в бъдещите версии на международните стандарти.

Продължителността на обучението ще бъде съобразена с конкретната тематика и с Вашите желания и препоръки. В съответствие с интереса на фирмите и специалистите обучението ще бъде ориентирано, както към ръководствата на фирмите, така и към специалистите, включително за вътрешни одитори, мениджъри, специалисти по качеството и отговорници за процеси. Участници от фирмите – членове на сдружението, участват в различните форми на обучение при облекчени финансови условия.

По желание на фирмите сдружението има възможност да организира обучение на място, по съгласувани с ръководствата програми, както и обучение по региони в страната.

Обученията започнаха от м. януари. За всички прояви ще бъдете своевременно информирани, включително и на адрес www.club9000.org.

С членството в „Клуб 9000” Вашата фирма ще може по-успешно да внедрява съвременни системи за управление и постоянно да ги подобрява, за да Ви носят ползи в новата глобална среда и да постигате устойчиво развитие.

Най-учтиво Ви каним да направите вноската си за 2023 г. с превод по сметката ни или на място в офиса на сдружението.

В съответствие с решенията на Общото събрание организации, които по една или друга причина са прекъснали членството си, могат да го възстановят, като възобновят внасянето на годишния членски внос. При това не се изисква повторно внасяне на встъпителна вноска.

Банковата ни сметка е BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код
UNCR BGSF
.

Надяваме се, че ще продължим сътрудничеството си в интерес на общите ни цели.

С уважение,

проф. д-р Елка Василева

Председател