Новини:

ВОДЕЩИ ОДИТОРИ/LEAD AUDITORS

ВОДЕЩИ ОДИТОРИ за одити на системи за управление Работна позиция

ВОДЕЩИ ОДИТОРИ за одити на системи за управление
Работна позиция
Търсим квалифицирано и опитно лице за одиторски дейности на свободна
практика в региона на цяла България.
Вашите отговорности
• Извършване на одити за системи за управление (ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001 и др.)
• Изготвяне на одитни планове, одитни програми и одитни доклади
• Ръководство на екипи от одитори и/или технически експерти
Нашите изисквания
• Висше образование
• Одобрени сертификати за водещ одитор за ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,
ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001 и др.
• Регистрацията като водещ одитор в акредитиран сертифициращ орган е плюс
• Възможността да предоставяте журнали за проверка е плюс
• Най-малко 3 години професионален опит
• Добро ниво на английски език е плюс
• Компютърна грамотност
• Желание за пътуване в региона
Ако проявявате интерес към позицията, изпратете вашето CV на български
и/или английски език на ssaidova@kingcert.com .
Всички получени документи ще бъдат разгледани по поверителен начин и
информацията НЯМА да бъде разкривана на трети страни.
Подбраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

LEAD AUDITORS for Management Systems Audits
Job Position
We are seeking to board skilled and experienced individual for auditing activities on
freelancer in the region of all Bulgaria.
Your Responsibilities
• Performing of audits for management systems (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,
ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001 etc)
• Preparation of audit plans, audit programs and audit reports
• Leading teams of auditors and/or technical experts
Our Requirements
• University Degree
• Approved Lead Auditor certificates for ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO
22301, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 45001 etc.
• Registration as Lead Auditor in an accredited certification body is a plus
• Being able to provide audit logs is a plus
• At least 3 years industrial experience
• Good level of English language is a plus
• Computer literacy
• Willingness for travel in the region
If you feel interested in the position send your CV in Bulgarian or/and English to
ssaidova@kingcert.com.
All received documents will be examined in confidential manner and information will
NOT be disclosed to third parties.
Shortlisted candidates will be invited for interview.