Обучения

Системи за управление на социална отговорност, здравето и безопасността при работа - (ISO 26000, ISO 45001, ISO 45001/ Amd1:2024, ISO 45003:2021, ISO 45004, ISO/TS 24179:2020, ISO 30414:2018)

8-9 февруари 2024 г.

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Тематика:

Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на съвета по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ESG директива – environmental, social, governance) изисква при годишното финансово отчитане да се подготви информация за устойчивостта.

Добрата практика заложена в международните стандарти ISO 26000, ISO 45001, ISO 45001/ Amd1:2024 и други, могат да подпомогнат фирмите за прилагане на изисквания за системите за управление, на базата на дейността на които да се подготвят тези отчети за устойчивост.

Цел на уебинара:

Подпомагане на специалистите от фирмите за нов поглед към действащите системи по качеството, от гледна точка на изискванията на ESG директивата.

Полза от участието:

Участниците в уебинара ще могат да планират и да се подготвят за промените през 2024в системите за управление и за докладване на информация във връзка с устойчивостта.

Съдържание

     0. Въведение

 • Основни изисквания на ESG директивата за отчитане на устойчивостта.
 1. Цели за устойчиво развитие на ООН:
 • Осигуряване на здравословен начин на живот, достоен труд за всички.
 • Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми,
 1. Стратегическа рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа за периода 2021—2027 г.;
 2. Международна организация на труда (МОТ)
 • Подход, ориентиран към човека – МОТ
 1. Индустрия 4.0 и влияние върху здраве и безопасност при работа;
 • IOT
 • дигитализацията на процесите
 • изкуствен интелект. 
 1. Индустрия 5.0 и влияние върху на социална отговорност;
 2. ISO стандарти за на социална отговорност, здраве и безопасност
 3. Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 година;
 • Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)
 1. Социална отговорност
 • Принципи на социалната дейност
 • Основни теми на социалната отговорност
 1. Оценяване на рисковете за безопасността и здравето на работещите;
 • Оценяване на рисковете
 • Психологическо здраве и безопасност при работа (ISO 45003:2021)
 1. Система за управление на здравето и безопасността при работа
 • Оценяване на съответствието
 • Нови изисквания от 2024г за система за управление на здравето и безопасността (ISO 45001/ Amd1:2024)
 1. Дискусия.
 2. Заключение

Продължителност на уeбинара 12 часа.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

IRCA ISO 9001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 14001 Сертифициран одитор/водещ одитор

ERCA ISO 45001 Сертифициран одитор/водещ одитор

IRCA ISO 27001 Сертифициран одитор/водещ одитор

Продължителност: два дни

Таксата за участие е 270 лв. с ДДС.

 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.
 • В таксата са включени материалите за участниците и сертификат .

За участие в курса е необходимо до 5 февруари 2024 година:

 1. Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org
 2.  Да внесете таксата за участие, в размер на 270 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

 

 

 

 
тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

В Курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на НОВИЯ БДС EN ISO 19011:2018

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В уебинар:

Системи за управление на социална отговорност, здравето и безопасността при работа  – (ISO 26000, ISO 45001, ISO 45001/ Amd1:2024,
ISO 45003:2021, ISO 45004, ISO/TS 24179:2020, ISO 30414:2018)