Обучения

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis)

22 юни 2023
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А

Тематика:
Изпълнявайки своята мисия да подпомогне глобалните трансформации на икономиките, обществата, както и на българските организации, с помощта на качеството, Сдружение „Клуб 9000“ предлага широк спектър от обучения.
Настоящото краткосрочно обучение се насочва към методологията и инструментите за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите.
Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis): Как да анализираме причините за възникналите проблеми при управлението на нашата организация? Каква е методологията и кои са последователните етапи на процеса за решаване на проблеми? В какво се състои анализа на първопричината – АПП (Root Cause Analysis)? Кои са приложимите инструменти/техники на всеки от етапите на АПП?

Обучителен подход: да предостави на участниците кратки обучителни единици („късове познание“) по практически теми, свързани с успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП. Това позволява бъдещо надграждане с други методи и инструменти в сферата на управлението.

Целта на обучението е да се представят методологията и основният процес за решаване на проблеми в четири стъпки, включително Анализ на първопричината, по концентриран, достъпен и съдържателен начин за експертите от Вашата организация.
В същото време се цели да се подпомогне изграждането на практически умения за работа с приложимия инструментариум за всяка от стъпките от процеса на решаване на проблеми (с ресурси на Американското общество за качество).

Обучители: компетентни лектори с дългогодишен преподавателски опит, които са разработили учебната програма и учебния график по темата.

Продължителност: Това е кратко и концентрирано обучение с продължителност от шест учебни часа в рамките на един ден. Графикът е
разработен така, че участниците да останат в подходящата форма за възприемане на материала през целия период на обучение.

Ползи за участниците: Участниците ще придобият представа за методологията и основните процеси за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП, като в същото време ще имат възможност да се въвлекат в практически задачи за изясняване на съдържанието. По този начин те ще получат основни знания и ще придобият редица практически умения, свързани с възприемането и прилагането на подходящите инструменти за управление на качеството, безопасността и риска в организациите.

Материали и сертификати: На участниците ще бъдат предоставени материали от курса в електронен вариант. В края на обучението те ще получат сертификати от Сдружение „Клуб 9000“ с детайли за получените компетентности.

Таксата за участие е 180 лв. с ДДС.
• Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.
• В таксата са включени материалите за участниците, сертификат и кафе паузи.
Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде заплатена и в брой, в офиса на сдружението.

 

 

Учебна програма

Дата

Тема

Час

22 юни

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината

(Root Cause Analysis)

 

Регистрация

09:15 – 09:30

Първа част: Въведение

Процесите за решаване на проблеми и управлението на организациите.

Методология и основни процеси за решаване на проблеми в четири стъпки

лектор: проф. Елка Василева

09:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00- 11:15

Втора част: Анализ на първопричината

Стъпка 1. Дефиниране на проблема и анализ на първопричината

Дефинирайте проблема, за да го разрешите!

Стъпка 2. Генериране на алтернативни решения

Какви са алтернативните решения?

лектор: доц. Нина Типова

11:15 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Трета част: Оценка и избор на алтернатива и прилагане на решението

Стъпка 3. Оценяване и избиране на алтернатива

Стъпка 4. Прилагане и проследяване на решението.

Коя алтернатива да изберем и как да я приложим?

Обобщение на деня.

лектор: проф. Елка Василева

 

13:15 – 14:45

Заключение и връчване на сертификати

14:45 – 15:00

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Курс:

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината

(Root Cause Analysis)