Новини:

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000" – 2019 г. /Приета от УС на 11.07.2019 год./


ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000” – 2019 г.

/Приета от УС на 11.07.2019 год./

 

ЦЕЛ 1: ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОСИГУРЯВАЩА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА “СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000”
КРИТЕРИИ:

 • Постигане на положителен годишен баланс на приходите и разходите.
 • Изпълнение на показателите от бюджета за 2019 г. – 100 %.
 • Изпълнение на планираните вътрешни обучения – 95 %.
 • Броят на юридическите лица-членове на сдружението да се увеличи до 50, а на физическите лица – до 280.

ЗАДАЧИ:

 • Провеждане одит на системата за управление на качеството
  Срок: 30.09.2019 г.
  Отг.: Представител на ръководството
 • Ежемесечно отчитане на приходите, разходите и наличните средства, съпоставяне с бюджета на организацията. Оценяване на организационната и финансова стабилност и тенденциите.
  Срок: след изтичане на отчетния месец
  Отг.: Председателят, Секретарят, Счетоводителят
 • Подготовка на тримесечни финансови отчети и анализиране на основните финансови параметри и тенденции.
  Срок: след изтичане на отчетното тримесечие
  Отг.: Председателят, Счетоводителят
 • Преглед на редовността на членовете и провеждане необходимите мерки съгласно Устава. Срок: м.07.2019 и м. 01. 2020
  Отг.: Председателят и Изп. директор, Секретарят
 • Съдействие на регионалните организации за осъществяване на дейността им – предимно по провеждане на обучения в регионите.
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят и Изп. директор, Секретарят, Рег. координатори
 • Поддържане на актуални информационни материали от наличните в сдружението в Регионалните организации за ползване от членовете и специалистите в региона.
  Срок: постоянен
  Отг.: Секретарят, Рег. координатори
 • Поддържане на постоянни контакти с Рег. координатори, вкл. своевременно предоставяне на решенията на Управителния и Контролния съвет и друга подходяща информация.
  Срок: постоянен
  Отг.: Секретарят, Рег. координатори

ЦЕЛ 2. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НА ТРАЙНИ ПОЗНАНИЯ И ОПИТ ПО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
КРИТЕРИИ:

 • Степен на удовлетвореност на клиентите – 80% от оценките на обучаваните “отлично” и “много добро”
 • Брой рекламации и сигнали за провежданите обучения – до 3 бр.

ЗАДАЧИ:

 • Организиране и провеждане на ХХX-та Национална научно-практическа конференция по повод Световния ден на качеството ноември 2019 г. (съвместно със ССКБ и др. организации). Предприемане на действия за подобряване на нивото на конференцията и на съпътстващите прояви.
  Срок: за Орг. комитет – май и септември 2019 за провеждане – ноември 2019
  Отг.: Председателятs, Секретарят
 • Планиране, подготовка и провеждане на семинари, курсове и др. форми на обучение с обхват и тематика, както следва:
  • Подготовка на мениджъри, отговорници на процеси, специалисти по качество, инженери по качество и вътрешни одитори за системите за управление;
  • Разработване, внедряване и поддържане на ефикасни СУ: качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, интегрирани системи;
  • Практики по внедряване и поддържане на системи за управление в различните браншове на икономиката;
  • Акредитация, изпитване, сертификация, контрол, надзор на пазара;
  • Прилагане на изискванията на ISO 9001:2015 по отношение на отделни процеси:
   – Човешки ресурси;
   – Метрологично осигуряване;
   – Статистически методи;
   – Процеси, продукти и услуги от външни доставчици и др.
  • Съставяне и публикуване на Програма за проявите през І-во и ІІ-ро полуг. 2019.
   Срок за Програмата-І-во полуг. 2019: 28.02.2019
   Срок за Програмата-ІІ-ро полуг. 2019: 30.07.2019
   Отг.: Председателят, Секретарят
 • Повишаване нивото и ефективността на провежданите форми на обучение чрез:
  • предварително проучване на нуждите от обучение;
  • актуализиране на тематиката на курсовете и лекторския състав;
  • диференциран подход за обучение на специалистите в съответствие с тяхната предварителна подготовка; насочване на подходящи форми за обучение към ръководителите на организации;
  • своевременно разпространяване на информацията за организираните прояви – до конкретните заинтересовани специалисти и организации;
  • подобряване на организацията на учебния процес и на учебните материали;
  • постоянно анкетиране на участниците в проявите, обобщаване на оценките и предприемане на съответни действия за подобряване.
   Срок: постоянен
   Отг.: Председателят,
 • Организиране на курсове и семинари по управление на качеството, околната среда, ЗБУТ и др. в отделни организации и по региони (по заявка)
  Срок: по договореност
  Отг.: Председателят, Секретарят, Рег. координатори
 • Оказване на методическа помощ и съдействие на организации и специалисти във връзка с внедряване на системи за управление. Участие в проекти по национални и международни програми, като напр. “2014-2020”
  Срок: по договореност
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Осигуряване на информация за членовете на “Клуб 9000” за специализирани семинари и конференции в областта на системите за управление, организирани от други организации.
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Предоставяне на информация и при проявен интерес – организиране участие на членовете на Клуб 9000 в международни прояви (Конгреси на EOQ).
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят

ЦЕЛ 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗПРЕВАРВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ОПИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗАПОСНОСТТА ПРИ РАБОТА, ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПО ДРУГИ ВАЖНИ ЗА БИЗНЕСА ВЪПРОСИ
КРИТЕРИИ:

 • Брой рекламации и сигнали за предоставените продукти и услуги – до 3 бр.

ЗАДАЧИ:

 • Реализиране на сътрудничество и взаимодействие с Министерства, агенции, вкл. с ИА БСА, БИС, БИМ, ДАМТН, БТПП, БСК и др. организации
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят
 • Актуализиране при необходимост на представителството на “Клуб 9000” в съответните съвети, комитети и др. структури.
 • Поддържане на актуална база данни за консултантски организации и сертификационни органи, за одитори, за сертифицираните системи за управление в България.
 • Усъвършенстване на информацията в Справочник “Качество – консултантски и сертификационни организации в България” и в Интернет-страницата на Сдружението по отношение на съдържание, актуалност, пълнота и точност на данните
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • 3.2.2 Издаване на ежегодния Справочник “Качество 2019 Консултантски и сертификационни организации в България”
  Срок: ноември 2019 г.
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Издаване на 4 броя Бюлетини за актуална и изпреварваща информация в областта на управлението.
  Срок: 31.12.2019
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Осигуряване актуални практически материали и издаване на брошурата “Клуб 9000 консултира”. Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Осигуряване за членовете – юридически лица подходящи и полезни за практиката издания. Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят
 • Реализиране на рекламна дейност за сдружението.
 • Поддържане на актуална информация и постоянно подобряване на Интернет страницата на Клуб 9000
  Срок: постоянен
  Отг.: Председателят, Секретарят

Забележка: Програмата е отворена и може да се допълва и изменя, след одобрение от Председателя на УС