Обучения

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017) ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА БДС EN ISO 19011:2018

29-31 май 2023
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът има за цел да запознае специалистите:

– с изискванията на новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление в лабораториите за изпитване и калибриране.

– с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление:

 

Модул

Продължителност

Тематика на обучението

№1

2 дни

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018

№2

3 дни

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

 

 

Учебна програма

 

Дата

Тема

Час

Ден 1

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017)

 

Регистрация

11:00 – 11:15

Въведение и основни принципи за оценяване на съответствието БДС EN ISO/ІЕС 17000

11:15 – 12:45

Обедна почивка

12:45- 13:15

Предговор; Въведение; Обект и област на приложение; Позоваване; Термини и определения; Изисквания за Безпристрастност и конфиденциалност; Изисквания към структурата (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.1, 2, 3, 4 и 5).

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 – 15:00

Изисквания към ресурсите: Персонал; Помещения, съоръжения и условия на заобикалящата среда; Технически средства; Метрологична проследимост; Продукти и услуги от външни доставчици  (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.6)

Изисквания към процесите: Преглед на запитвания, офертите и договорите; Избор, верификация и валидиране на методи; Вземане на проби; Манипулиране с обектите за изпитване и калибриране;Технически записи; Оценяване на неопределеност на измерване; Осигуряване валидността на резултатите

 (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.т. 7.1-7.7)

15:00 – 16:30

Ден 2

Изисквания към процесите: Представяне на резултатите;
Изисквания към управлението
(БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т. 7.8-7.11 и т. 8)

09:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 -11:15

Упражнение за затвърждаване и свързване с практиката на придобитите знания

11:15 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Обсъждане и указания за прилагане на новите изисквания по отношение „мислене, основано на риска“ и „правило за вземане на решение“

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 -15:00

Тест

15:00 – 16:15

Закриване на курса първа част

16:15 -16:30

Ден 3

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

 

Термини и определения. Принципи на одитирането.

9:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 11:15

Управление на програмата за одити – цели на програмата, съставяне на програмата за одит – определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата

11:15 – 12:45

Обедна почивка

12:45- 13:15

Цели, обхват и критерии на одита.Извършване на одит – дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 – 15:00

Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори. Практически упражнения. Тест

15:00 – 16:30

 

 

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектори: доц. инж. Васил Костурков и инж. Невена Коларова

УКАЗАНИЯ

  1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 26.05.2023 г., заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Приемат се и заявки по телефон, e-mail или чрез www.club9000.org 
  2. Таксата за участие за първият модул е 240 лв. с ДДС , за целия курс е 360 лв. с ДДС.
  • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
  • В таксата са включени материалите за участниците, сертификат и кафе паузи.
  1. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде заплатена и в брой, в офиса на сдружението.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Модулен курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018