Обучения

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017) ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА БДС EN ISO 19011:2018

20-21 май 2024 
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът има за цел да запознае специалистите:

– с изискванията на новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление в лабораториите за изпитване и калибриране.

– с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление:

 

Модул

Продължителност

Тематика на обучението

№1

1 ден

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018

№2

2 дни

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

 

 

Учебна програма

Дата

Тема

Час

Ден 1

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017)

 

Регистрация

9:15 – 9:30

Оценяване на съответствието; Основни термини; Основни принципи; Стандартите от серията ISO/IEC 17000; Акредитация; Органи за оценяване на съответствието; Сертификация

9:30 – 10:15

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025: 2018

Безпристрастност, Опазване на професионалната тайна, Изисквания относно структурата на лабораторията.

10:15- 11:15

Кафе пауза

11:15-11:30

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025: 2018 (продължение)

Изисквания относно ресурсите – персонал, помещения, технически средства за измерване, метрологична проследимост, продукти и услуги от външни доставчици.

11:30 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025: 2018 (продължение)

Преглед на запитвания, оферти и договори, избор, верификация и валидиране на методи, вземане на извадки/проби, манипулиране с обектите за изпитване и калибриране

13:15 – 14:45

Кафе пауза

14:45-15:00

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025: 2018 (продължение)

Технически записи, оценяване на неопределеност на измерване, качество на резултатите, докладване на резултати

Възражения и жалби, Несъответстваща дейност, Контрол на данните, управление на информацията,

Система за управление, Политика и цели, Управление на документите, Управление на записите,  Вътрешен одит, Рискове, свързани с постигането на целите, Преглед от ръководството

15:00-16:45

Тест за проверка на придобитите знания

16:45-17:15

Ден 2

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

 

Термини и определения. Принципи на одитирането.

9:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 11:15

Управление на програмата за одити – цели на програмата, съставяне на програмата за одит – определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата

11:15 – 12:45

Обедна почивка

12:45- 13:15

Цели, обхват и критерии на одита.Извършване на одит – дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 – 15:00

Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори. Практически упражнения. Тест

15:00 – 16:30

   

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектор: инж. Невена Коларова

УКАЗАНИЯ

  1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 16.05.2024 г., заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Приемат се и заявки по телефон, e-mail или чрез www.club9000.org 
  2. Таксата за участие за първия модул е 204 лв. с ДДС , за целия курс е 312 лв. с ДДС.
  • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
  • В таксата са включени материалите за участниците, сертификат и кафе паузи.
  1. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде платена и в брой, в офиса на сдружението.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Модулен курс:

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“ (ISO/IEC 17025:2017)

Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018