Обучения

БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

18-19 април 2024
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът е модулен-двудневен и има за цел да запознае специалистите:

– с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на качеството (СУК).

– с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление:

 

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

Учебна програма

МОДУЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

1.

1 дeн 18.04.2024

 Модул №1: БДС EN ISO 9001:2015

2.

2 дни 18 и

19.04.2024г

Модул №2: БДС EN ISO 9001:2015, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

  

Първи ден:

Разработване и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Цели по качеството. Планиране на измененията.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Изисквания за продуктите и услугите. Проектиране и разработване на продукти и услуги.
 7. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици.
 8. Производство и предоставяне на услуга. Пускане на продукти и услуги. Управление на несъответстващи изходни елементи.
 9. Оценяване на резултатността. Удовлетвореност на клиента. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 10. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

 

Втори ден:

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

 1. Термини и определения.
 2. Принципи за одит.
 3. Управление на програмата за одити – цели на програмата, съставяне на програмата за одит – определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата.
 4. Цели, обхват и критерии на одита.Извършване на одит – дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.
 5. Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори.
 6. Практически упражнения.

 

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектор: 
инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието”)

УКАЗАНИЯ

 1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 16.04.2024 г., заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Приемат се и заявки по телефон, e-mail или чрез www.club9000.org
 2. Таксата за участие в еднодневен модул е 180 лв. с ДДС , за двудневен модул 270 лв. с ДДС.
 • Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%
 • В таксата са включени материалите за участниците, сертификат и кафе паузи.
 1. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде заплатена и в брой, в офиса на сдружението.
 2. Начало на курса: 18.04.2024 г. от 9,30 часа.
 3. Край на курса: 19.04.2024 г.  до 17.00 часа.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение “Клуб 9000”

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В Модулен курс:

БДС EN ISO 9001:2015 – Разработване и поддържане на системи за управление на качеството.
Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на

БДС EN ISO 19011:2018