НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обучение

ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И ДРУГИ ПРОЯВИ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000” – ІI - ро полугодие 2017 г.

Основна тематика Вид
на проявата
Продъл-
жителност
(дни)
Период (трим.) Такси
(с ДДС)
1.
Отговорници по качеството, лица, управляващи програми за одит и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006 и БДС EN ISO 19011:2011

к

3

III, IV

360

2.
Отговорници по качеството и вътрешни одитори на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2014, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

к

2

III, IV

312

3.
Поддържане на системата за управление и подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012 и БДС EN ISO 19011:2011

к

2

III, IV

312

4.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015

к

1

III, IV

180

5.
НОВИЯТ СТАНДАРТ ISO 9001:2015 Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

к

2

III, IV

270

6.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015

к

1

III, IV

180

7.
НОВИЯТ СТАНДАРТ ISO 14001:2015 Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

к

2

III, IV

270

8.
НОВИЯТ СТАНДАРТ ISO 9001:2015 Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. НОВИЯТ СТАНДАРТ ISO 14001:2015 Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011

к

3

III, IV

360

9.
Вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2014 и съгласно БДС EN ISO 19011:2011
к 2 III, IV 270
10.
Обучение на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (в организации и по региони)

к

по договореност

 

по договореност

11.
Статистически методи за управление на качеството

к

2

III, IV

270

12.
Управление поддръжката на оборудването

к

1

III, IV

180

13.
Оценяване съответствието на техническите продукти

с

2

III, IV

240

14 Въведение в Шест сигма к

3

III, IV

360

15 Обучение по IFS с при заявка    
16 Обучение по управление на риска (ISO 31000:2011 (конкретните дати се определят по заявено желание) к 2/3 III, IV 300
17 РИСК, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ТЕХНИКИ, МОДЕЛИ И СИСТЕМИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА к 1 III, IV 180
18 Пътуващи семинари c   III, IV  
19 XXVIII Национална конференция по качеството   2 IV 60-192
20 Всички гореспоменати курсове на място във фирми к Догов. Цяла година Догов.

Забележка 1: Планираните курсове и семинари  се реализират при заявен интерес от достатъчен брой специалисти.
Запитване за желаното обучение можете да направите чрез форма, дадена в съответния курс или на телефон/ факс 02/980 4910. Моля да посочите трите си имена, наименование и адрес на фирмата и телефони за контакт.

Забележка 2: Периодът за провеждането на планираните курсове и семинари се уточнява съобразно предпочитанията, не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди проявата.

Забележка 3: Мястото на провеждането на курсовете и семинарите се уточнява в поканата, като предварително е предвидено проявите да бъдат предимно в София, но обучения се провеждат също и в Русе, Варна, Бургас, Пловдив и други градове - при проявен интерес чрез регионалната организация на «Клуб 9000».

Забележка 4: Всички планирани семинари и курсове могат да се провеждат и на място във фирмите и по региони в страната при предварително заявен интерес и договаряне.

Забележка 5: Отстъпки

От посочените такси се правят следните отстъпки:

Конкретният размер на отстъпката се посочва в съответната покана.
Посочените такси са ориентировъчни. При съвместни прояви с други организации могат да се определят и различни от посочените такси.