НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Обучение

ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И ДРУГИ ПРОЯВИ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000” – І - во полугодие 2017 г.

Основна тематика Вид
на проявата
Продъл-
жителност
(дни)
Период (трим.) Такси
(с ДДС)
1.
Отговорници по качеството и вътрешни одитори в лаборатории

к

3

I, II

360

2.
Отговорници по качеството и вътрешни одитори в органи за контрол

к

2

I, II

312

3.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015

к

1

I, II

180

4.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015

к

1

I, II

180

5.
Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление"

к

2

I, II

270

6.
Вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2014 и съгласно БДС EN ISO 19011:2011

к

2

I, II

270

7.
МЕНИДЖЪРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството"; БДС EN ISO 14001:2015 "Система за управление на околната среда"; BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001| "Система за управление на здравето и безопасността при работа"; SA 8000:2008 "Система за социална отговорност" и ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление"

к

3

I, II

360

8.
Обучение на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (в организации и по региони)

к

по договореност

 

по договореност

9.
Обучение по IFS
с 1 II 180
10.
Статистически методи за управление на качеството

к

3

II

360

11.
Управление поддръжката на оборудването

к

1

II

180

12.
Оценяване съответствието на техническите продукти

с

при заявка

 

по договореност

13.
Въведение в Шест сигма

к

при заявка

 

по договореност

14 Обучение по управление на риска (ISO 31000:2011 (конкретните дати се определят по заявено желание) к

при заявка

 

по
договореност

15 Анализ на първопричината (Root Cause Analysis) к 1 I,II 180
16 Всички гореспоменати курсове на място във фирми к Догов. Цяла година Догов.

Забележка 1: Планираните курсове и семинари  се реализират при заявен интерес от достатъчен брой специалисти.
Запитване за желаното обучение можете да направите чрез форма, дадена в съответния курс или на телефон/ факс 02/980 4910, 0877648980. Моля да посочите трите си имена, наименование и адрес на фирмата и телефони за контакт.

Забележка 2: Периодът за провеждането на планираните курсове и семинари се уточнява съобразно предпочитанията, не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди проявата.

Забележка 3: Мястото на провеждането на курсовете и семинарите се уточнява в поканата, като предварително е предвидено проявите да бъдат предимно в София, но обучения се провеждат също и в Русе, Варна, Бургас, Пловдив и други градове - при проявен интерес чрез регионалната организация на «Клуб 9000».

Забележка 4: Всички планирани семинари и курсове могат да се провеждат и на място във фирмите и по региони в страната при предварително заявен интерес и договаряне.

Забележка 5: Отстъпки

От посочените такси се правят следните отстъпки:

Конкретният размер на отстъпката се посочва в съответната покана.
Посочените такси са ориентировъчни. При съвместни прояви с други организации могат да се определят и различни от посочените такси.