НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Обучение

ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И ДРУГИ ПРОЯВИ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000” – ІI - ро полугодие 2018 г.

Основна тематика Вид
на проявата
Продъл-
жителност
(дни)
Период (трим.) Такси
(с ДДС)
1.
ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" (ISO/IEC 17025:2017) и вътрешни одитори в лаборатории
к 2/3 III, IV 312/ 360
2.
Вътрешни одитори в органи за контрол
к 2 III, IV 312
3.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015
к 1 III, IV 180
4.
Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015
к 1 III, IV 180
5.
Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018 "Указания за одит на системи за управление"
к
2 III, IV 270
6.
Вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2014 и съгласно БДС EN ISO 19011:2018
к 2 IV 270
7.
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството"; БДС EN ISO 14001:2015 "Система за управление на околната среда"; ISO 45001 "Система за управление на здравето и безопасността при работа"; ISO 19011:2018 "Указания за одит на системи за управление"
к 3 III, IV 360
8.
Поддържане на системата за управление и подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за сертификация на продукти в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012 и БДС EN ISO 19011:2018
к 2 IV 312
9.
"ISO 45001:2018 НОВ СТАНДАРТ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА"
к 1 III, IV 180
10.
Обучение на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (в организации и по региони)
к по договореност   по договореност
11.
Статистически методи за управление на качеството
к при заявка   по договореност
12.
Управление поддръжката на оборудването
к 1 IV 180
13.
Оценяване съответствието на техническите продукти
с при заявка   по договореност
14 Въведение в Шест сигма к при заявка   по договореност
15 Обучение по управление на риска (ISO 31000:2018 (конкретните дати се определят по заявено желание) к при заявка   по договореност
16 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СТАНДАРТИ НА ISO ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO DIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017 к 1 IV 180
17 РИСК, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ТЕХНИКИ, МОДЕЛИ И СИСТЕМИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА к 1 IV 180
18 Анализ на първопричината (Root Cause Analysis) к 1 IV 180
19 Всички гореспоменати курсове на място във фирми к Догов. Цяла година Догов.

Забележка 1: Планираните курсове и семинари  се реализират при заявен интерес от достатъчен брой специалисти.
Запитване за желаното обучение можете да направите чрез форма, дадена в съответния курс или на телефон/ факс 02/980 4910. Моля да посочите трите си имена, наименование и адрес на фирмата и телефони за контакт.

Забележка 2: Периодът за провеждането на планираните курсове и семинари се уточнява съобразно предпочитанията, не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди проявата.

Забележка 3: Мястото на провеждането на курсовете и семинарите се уточнява в поканата, като предварително е предвидено проявите да бъдат предимно в София, но обучения се провеждат също и в Русе, Варна, Бургас, Пловдив и други градове - при проявен интерес чрез регионалната организация на «Клуб 9000».

Забележка 4: Всички планирани семинари и курсове могат да се провеждат и на място във фирмите и по региони в страната при предварително заявен интерес и договаряне.

Забележка 5: Отстъпки

От посочените такси се правят следните отстъпки:

Конкретният размер на отстъпката се посочва в съответната покана.
Посочените такси са ориентировъчни. При съвместни прояви с други организации могат да се определят и различни от посочените такси.