НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Обучение

Ако желаете да се включите във формите на обучение на Клуб 9000 можете да направите запитване чрез посочената форма

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

Име, фамилия*
Организация*
Актуален адрес, тел. Е-mail*   

 

Предлагана тематика
Участ-
ници
(брой)
Подходяща продължи-
телност (дни)
Предпочитан период
(Месец, Седмица, Дни от седмицата)
Забележка

Разработване и внедряване на система за управление на качеството (СУК)

Разработване и внедряване на система за управление на околната среда (СУОС)

Разработване и внедряване на система за управление на и здравe и безопасност при работа

Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията

Интегрирани системи по качество, здравe и безопасност, околна среда

Системи за управление на качеството в органи за контрол

Системи за управление на качеството в лаборатории

Вътрешни одитори

Директиви на ЕС от "Новия подход"

Сертификация на продукти

Акредитация, изпитване, сертификация и контрол

Системи за управление във фармацията

Системи за управление в хранителната индустрия

Системи за управление в автомобилната индустрия

Системи за управление във военната индустрия

Системи за управление на енергийната ефективност

Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

Метрологично осигуряване

Статистически методи

Управление на риска

Икономика на качеството

Други