НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Модулен курс

БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

19 - 22 Октомври 2021г.
Онлайн

 

Курсът е модулен-четиридневен и има за цел да запознае специалистите:

 • с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на качеството (СУК).
  - с изискванията на стандарт ISO 14001:2015, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на околната среда (СУОС).
 • с изискванията на стандарт ISO 45001:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР).
 • с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

МОДУЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

1

4 дни от 19 до 22.10.2021г

Модул №1: БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018

2

3 дни 20, 21 и 22.10.2021г

Модул №2: БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

3.

3 дни 19,20 и 21.10.2021г

Модул №3: БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

4.

3 дни 19,20 и

22.10.2021г

Модул №4: БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

5.

2 дни 20 и

21.10.2021г

Модул №5: БДС EN ISO 9001:2015, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

6.

2 дни 20 и

22.10.2021г

Модул №6: БДС EN ISO 14001:2015, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

7.

2 дни 19 и

20.10.2021г

Модул №7: БДС ISO 45001:2018, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018

8.

1дeн 19, 20, 21 или 22.102021

Модул №8: БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 или БДС EN ISO 19011:2018

Първи ден:
Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

 1. Стандартизация – роля и цели
 2. Преглед на „ключовите“ изисквания на БДС ISO 45001:2018:
 • Контекст на организацията
 • Лидерство
 • Планиране
 • Поддържане
 • Дейности
 • Оценяване на резултатността
 • Подобряване
 1. Прилики и разлики между БДС ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

Втори ден:
Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

 1. Термини и определения.
 2. Принципи за одит.
 3. Управление на програмата за одити - цели на програмата, съставяне на програмата за одит - определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата.
 4. Цели, обхват и критерии на одита.Извършване на одит - дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.
 5. Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори.
 6. Практически упражнения.

Трети ден:
Разработване и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Цели по качеството. Планиране на измененията.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Изисквания за продуктите и услугите. Проектиране и разработване на продукти и услуги.
 7. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици.
 8. Производство и предоставяне на услуга. Пускане на продукти и услуги. Управление на несъответстващи изходни елементи.
 9. Оценяване на резултатността. Удовлетвореност на клиента. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 10. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

Четвърти ден:
Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни. Обхват на СУОС.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Аспекти на околната среда. Задължения за спазване. Планирани действия. Цели по околната среда.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Оперативно планиране и управление.
 7. Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.
 8. Оценяване на резултатността. Наблюдение, измерване и оценяване. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 9. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектори: доц. д-р Катерин Катеринов, Магистър по управление на качеството, EOQ и DGQ одитор,
инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 "Управление на качеството и оценяване на съответствието")

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 15.10.2021 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие в еднодневен модул е 180 лв. с ДДС , за двудневен модул 270 лв. с ДДС, за тридневен модул 360 лв. с ДДС, а за целия курс е 480 лв. с ДДС.

 • редовни членове на "Клуб 9000", както и фирми с трима и повече участници ползват 10 % отстъпка;
 • В таксата са включени материалите за участниците, сертификат.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

 • По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.

4. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 17.00 ч.

 

 

За контакти:

Сдружение “Клуб 9000”
1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108
Тел.: 02 980 4910, 0877 648 980 - Кремена Арамова
E-mail: club9000.2@gmail.com

 Началото на тази страница

ЗАЯВКА за участие