НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Обучение

По повод Световния ден на качеството – 12 ноември 2020 г. и
Европейската седмица на качеството9 - 15 ноември 2020 г.


Организационният комитет Ви кани да вземете участие в

ХХXI -ва Национална научно-практическа конференция

“Качеството – за по-добър живот ’ 2020

Quality as Competitive Advantage in an Uncertain Environment Качеството – конкурентно предимство в несигурна среда

под патронажа на Министъра на икономиката

 

 

Конференцията се организира от:

Федерация на научно-техническите съюзи в България

Сдружение "Клуб 9000" Национален представител на Р България в EOQ

Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/

Съюз на метролозите в България

Български съюз на стандартизаторите

С УЧАСТИЕТО НА:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Български институт за стандартизация
Български институт по метрология

Със съдействието на министерства, фирми и организации

ЗАЯВКА

 

Националната научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот ' 2020" ще протече в четири панела:

ПАНЕЛ І: Качеството и свързаните с него дейности – инструменти за устойчиво развитие на бизнеса и националната икономика

ПАНЕЛ ІІ: Внедряване и подобряване на системи за управление в организациите

ПАНЕЛ III: Надеждност, риск, безопасност и сигурност

ПАНЕЛ ІV: Млади учени и докторанти - представяне на студенти, докторанти и млади учени в областта на управление на качеството и околната среда.

Обща дискусия по тематиката на конференцията

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Организаторите канят всички желаещи фирми, да споделят своя опит в дните на конференцията при внедряване или одитиране на техните СУК, както и да направят презентации на своите продукти, услуги и дейности.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗНАСЯНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • Времетраене за изнасяне на докладите – за ключови доклади (определени в програмата на конференцията) до 15 минути; за останалите доклади – до 10 минути;
 • Работни езици: български, английски и руски;
 • Пълният текст на докладите следва да бъде с обем до 8 стр. (вкл. илюстрациите), формат .docx А 4;
 • Резюме и ключови думи (на български или английски език);
 • Размер на постерните платна - 120 х 90 см (в - ш).
 • Докладите се представят на хартиен и електронен носител по пощата, e-mail или директно в офисите на Клуб 9000, ССКБ, СМБ или БСС в срок до 20.10.2020 г.;
 • Сборникът с доклади е регистриран в Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" (ISSN - PRINT и CD-ROM) и в НАЦИД
 • Докладите се одобряват от Програмен комитет, като авторите се уведомяват в 5 - дневен срок от получаването на доклада за приемането или отхвърлянето му, за изнасянето му като доклад или за представянето му като постер;
 • В 5-дневен срок от получаването на доклада авторите се уведомяват за приемането или отхвърлянето му от Програмен комитет, за изнасянето му като ключов доклад или за представянето му като постер
 • Непредставени в срок, представени на слайдове и неотговарящи на изискванията доклади не се публикуват.
 • Доклади, представени след 20.10.2020 г. няма да бъдат публикувани в сборника с доклади
 • Линкове към конференцията и указания ще получите след 01.11.2020 г.

На 13.11.2020 г. за участниците в конференцията се организира посещение на Боянската църква и НИМ при предварително записани мин. 20 участника.

Началото на тази страница 

ТАКСИ ЗА ДОКЛАДЧИЦИ И УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Внесени:
До
20.09.20 г.
До
20.10.20 г.
След
20.10.20 г. и при регистрацията
Участници
60 лв.
72 лв.
84 лв.
Участници – членове на Клуб 9000, ССКБ, СМБ и БСС
48 лв.
60 лв.
72 лв.
Фирмена рекламна презентация

96 лв.

108 лв.

120 лв.

Докладчици

36 лв.

48 лв.

-

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕ И ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 • доклади, представени след 20.10.2020 г. няма да бъдат публикувани в сборника с доклади.
 • заявките за участие без доклад и участие в презентациите, както и внасяне на таксите: съгласно таблицата
 • внасяне на спонсорство: 06.11.2020 г.
 • откриване на Конференцията – 11.00 ч. - 12.11.2020 г.
 • коктейл за всички участници «Заедно – за качество» – 17.00 ч. - 12.11.2020 г.s

УСЛОВИЯ ЗА СПОНСОРСТВО

СПОНСОР – 1000 лева

 • Дейността на Спонсора ще бъде огласена във всички рекламни и PR – прояви, съпътстващи популяризирането на Конференцията
 • Фирменото лого и предоставени реклами на Спонсора ще бъде изобразено върху:
  • всички рекламни материали от Конференцията (покани, постери, брошури, интернет страница и др.);
  • всички печатни материали от Конференцията (програми, листовки, Сборник с доклади и др.);
  • транспарантите на конференцията, които ще бъдат окачени в залата;
 • 10-минутна презентация на Спонсора по време на Конференцията (уточнява се в програмата).
 • До 4 участници в Конференцията.

 

ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани, които са заинтересовани от развитието на системите за управление на качеството, на околната среда, на условията на труд и други, могат да подпомогнат провеждането на Конференцията: финансово, в по-малък размер от спонсорите, и непарично чрез целесъобразна логистична подкрепа – осигуряване на реклама и отразяване на Конференцията (за печатни и електронни медии), техническо обслужване, транспорт и всякакъв друг вид апорт, който би бил полезен за Конференцията. Организаторите ще им предоставят възможности за реклама и ще освободят техни представители от такса за участие.

 

ПЛАЩАНЕ

Всички суми се внасят в УниКредит Булбанк АД с BIC код UNCR BGSF по банкови сметки с IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 - титуляр "Клуб 9000"
Такси за участие в Конференцията се приемат предварително в офисите на организаторите, а в деня на регистрацията – на място в Дома на техниката.
Бюрото за регистрация на участниците ще работи на 12 ноември от 9,30 до 11,00 ч. пред залата в Дома на техниката - София, ул. Раковски № 108.

Началото на тази страница

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Почетен председател:
г-н Лъчезар Борисов- Министър на икономиката

Председателство:
проф. Иван Ячев – Председател на ФНТС
доц. д-р Катерин Катеринов – Председател на “Клуб 9000”
проф. д.т.н. Георги Тасев – Председател на ССКБ
инж.Тодор Тодоров – Председател на СМБ
инж. Лилия Смедарчина – Председател на БСС

Програмен комитет:
проф. д-р Елка Василева
доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р Стела Русева
д-р инж. Димка Иванова
гл.ас. Благойка Кадийска
ас. инж. Елена Благова

Секретариат:
инж. Марин Антонов – Главен секретар на ФНТС
Кремена Арамова – Секретар на Клуб 9000
инж. Анелия Янева –Секретар на ССКБ
инж. Райничка Кисьова – СМБ
Силвиана Тодорова – Секретар на БСС

 

 

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108

тел.: 02 / 980-49-10, 0877 648 980

e-mail: club9000.2@gmail.com

г-жа Кремена АрамоваНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие