НОВИНИ

ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“
още »

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Курс

БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018


13 - 15 Юли 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

 

 

Курсът е модулен-четиридневен и има за цел да запознае специалистите:

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по системи за управление, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

Учебна програма

Модул Продължителност Тематика на обучението
№1 3 дни
13,14 и 15.07.2020 г
Модул №1: БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018
№2 2 дни
14 и 15.07.2020 г
Модул №2: БДС EN ISO 9001:2015, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018
№3 2 дни
13 и 15.07.2020 г
Модул №3: БДС ISO 45001:2018, вътрешни одити в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018
№4 1дeн
13, 14 или 15.07.2020 г
Модул №8: БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 или БДС EN ISO 19011:2018

Първи ден:

Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с новия стандарт БДС EN ISO 45001:2018

 1. Стандартизация – роля и цели
 2. Преглед на "ключовите" изисквания на БДС ISO 45001:2018:
  • Контекст на организацията
  • Лидерство
  • Планиране
  • Поддържане
  • Дейности
  • Оценяване на резултатността
  • Подобряване
 3. Прилики и разлики между БДС ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

Втори ден:

Разработване и поддържане на системи за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Цели по качеството. Планиране на измененията.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Изисквания за продуктите и услугите. Проектиране и разработване на продукти и услуги.
 7. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици.
 8. Производство и предоставяне на услуга. Пускане на продукти и услуги. Управление на несъответстващи изходни елементи.
 9. Оценяване на резултатността. Удовлетвореност на клиента. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 10. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

Трети ден:

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.

 1. Термини и определения.
 2. Принципи за одит.
 3. Управление на програмата за одити - цели на програмата, съставяне на програмата за одит - определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата.
 4. Цели, обхват и критерии на одита. Извършване на одит - дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.
 5. Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори.
 6. Практически упражнения.

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектори: доц. д-р Катерин Катеринов, Магистър по управление на качеството, EOQ и DGQ одитор, инж. Невена Коларова (водещ одитор на ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, председател на БИС/ТК 34 "Управление на качеството и оценяване на съответствието")

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 10.07.2020 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие в еднодневен модул е 180 лв. с ДДС , за двудневен модул 270 лв. с ДДС, за тридневен модул 360 лв. с ДДС.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

4. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 17.00 ч.

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кремена Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие