НОВИНИ

ОТЛАГАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“
още »

Насоки и препоръки за организационни и технически мерки по време на криза
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“
Национален представител на Р. България в EOQ

организира Курс

Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

 

15 - 17 Юли 2020г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

Курсът има за цел да запознае специалистите:

Модул

Продължителност

Тематика на обучението

№1 2 дни БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018
№2 3 дни БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

Учебна програма:

Дата

Тема

Час

Ден 1

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление.


Регистрация

9:00 – 9:30

Термини и определения. Принципи на одитирането.

9:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:15

Разработка, документиране, управление и мониторинг на програма на одит. Дейности по подготовка, извършване и документиране на одита.

11:15 - 12:45

Обедна почивка

12:45- 13:15

Цели, обхват и критерии на одита. Одит на документите на СУК. Подготовка и провеждане на одита на място. Събиране на доказателства от одита, констатации и заключения на одита.

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 - 15:00

Подготовка, одобрение и разпространение на доклада от одита. Обучение, компетентност и оценяване на вътрешните одитори. Практически указания за планиране, подготовка и провеждане на вътрешни одити. Практически указания за документиране на резултатите от вътрешни одити. Тест

15:00 – 16:30

Ден 2

ИЗИСКВАНИЯ НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" (ISO/IEC 17025:2017)

 

Въведение и основни принципи за оценяване на съответствието БДС EN ISO/ІЕС 17000

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 -11:15

Предговор; Въведение; Обект и област на приложение; Позоваване; Термини и определения; Изисквания за Безпристрастност и конфиденциалност; Изисквания към структурата (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.1, 2, 3, 4 и 5).

11:15 -12:45

Обедна почивка

12:45 – 13:15

Изисквания към ресурсите: Персонал; Помещения, съоръжения и условия на заобикалящата среда; Технически средства; Метрологична проследимост; Продукти и услуги от външни доставчици (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.6) Изисквания към процесите: Преглед на запитвания, офертите и договорите; Избор, верификация и валидиране на методи; Вземане на проби; Манипулиране с обектите за изпитване и калибриране;Технически записи; Оценяване на неопределеност на измерване; Осигуряване валидността на резултатите (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т.т. 7.1-7.7)

13:15 -14:45

Кафе пауза

14:45 -15:00

Изисквания към процесите: Представяне на резултатите;
Изисквания към управлението (БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 т. 7.8-7.11 и т. 8)

15:00 -16:30

Ден 3

Упражнение за затвърждаване и свързване с практиката на придобитите знания

9:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:15

Обсъждане и указания за прилагане на новите изисквания по отношение "мислене, основано на риска" и "правило за вземане на решение"

11:15 - 12:45

Обедна почивка

12:45- 13:15

Тест

13:15 -14:45

Закриване на курса

14:45 - 15:00

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектори: доц. инж. Васил Костурков и доц д-р Катерин Катеринов

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 13.07.2020 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие за първият модул е 240 лв. с ДДС , за целия курс е 360 лв. с ДДС.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

По изключение се приемат и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие