НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2019 г.
още »

RINA сертифицира КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ по стандарта ISO 20121
още »

Обучение

По повод Световния ден на качеството – 14 ноември 2019 г. и
Европейската седмица на качеството11 - 17 ноември 2019 г.


Организационният комитет Ви кани да вземете участие в

ХХX -та Национална научно-практическа конференция

“Качеството – за по-добър живот ’ 2019

 

под патронажа на Министъра на икономиката

 

 

Конференцията се организира от:

Федерация на научно-техническите съюзи в България

Сдружение "Клуб 9000" Национален представител на Р България в EOQ

Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/

Съюз на метролозите в България

Български съюз на стандартизаторите

С УЧАСТИЕТО НА:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Български институт по метрология
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Български институт за стандартизация

 

ЗАЯВКА

 

Националната научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот ' 2019" ще протече в четири панела:

ПАНЕЛ І: Качеството и свързаните с него дейности – инструменти за устойчиво развитие на бизнеса и националната икономика

ПАНЕЛ ІІ: Внедряване и подобряване на системи за управление в организациите

ПАНЕЛ III: Надеждност, риск, безопасност и сигурност

ПАНЕЛ ІV: Млади учени и докторанти - представяне на студенти, докторанти и млади учени в областта на управление на качеството и околната среда.

Обща дискусия по тематиката на конференцията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗНАСЯНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • Времетраене за изнасяне на докладите – за ключови доклади (определени в програмата на конференцията) до 15 минути; за останалите доклади – до 10 минути;
 • Работни езици: български, английски и руски;
 • Пълният текст на докладите следва да бъде с обем до 8 стр. (вкл. илюстрациите), формат А 4;
 • Резюме и ключови думи (на български или английски език);
 • Докладите се представят на хартиен и електронен носител по пощата, e-mail или директно в офисите на Клуб 9000, ССКБ, СМБ или БСС в срок до 14.10.2019 г.;
 • Сборникът с доклади (на електронен носител) се регистрира в Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Докладите се одобряват от Програмен комитет, като авторите се уведомяват в 5 - дневен срок от получаването на доклада за приемането или отхвърлянето му, за изнасянето му като доклад или за представянето му като постер;
 • Непредставени в срок и неотговарящи на изискванията доклади не се публикуват.

Началото на тази страница 

ТАКСИ ЗА ДОКЛАДЧИЦИ И УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Внесени:
До
23.09.19 г.
До
14.10.19 г.
След
14.10.19 г. и при регистраsцията
Участници
100 лв.
120 лв.
140 лв.
Участници – членове на Клуб 9000, ССКБ, СМБ и БСС
80 лв.
90 лв.
100 лв.
Участие с рекламна презентация
- за членове на Клуб 9000, ССКБ, СМБ и БСС

120 лв.

100 лв.

140 лв.

120 лв.

160 лв.

140 лв.

Докладчици

50 лв.

80 лв.

-
Докладчици – членове на Клуб 9000, ССКБ, СМБ и БСС

40 лв.

50 лв.

-

Всички суми са с включен ДДС.

Таксата за групово участие от една фирма или организация е при:

 • три участника – 90 % от таксата;
 • четири участника – 85 % от таксата;
 • пет участника – 80 % от таксата;
 • над пет участника – 70 % от таксата.
 • За студенти и пенсионери – 50 % от такса.

Таксата включва:

 1. Участие във всички сесии.
 2. Сборник с доклади, помощни материали.
 3. Коктейл «Заедно – за качество» на 14 ноември 2019 г. от 17 часа и кафе-паузи.

Рекламни презентации на организации са с времетраене до 10 минути.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕ И ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 • доклади, представени след 14.10.2019 г. няма да бъдат публикувани в сборника с доклади.
 • заявките за участие без доклад и участие в презентациите, както и внасяне на таксите: съгласно таблицата
 • внасяне на спонсорство: 04.11.2019 г.
 • откриване на Конференцията – 13.00 ч. - 14.11.2019 г.
 • коктейл за всички участници «Заедно – за качество» – 17.00 ч. - 14.11.2019 г.
 • закриване на Конференцията – 13.00 ч. - 15.11.2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА СПОНСОРСТВО

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР – 2500 лева

 • Дейността на Генералния спонсор ще бъде огласена във всички рекламни и PR – прояви, съпътстващи популяризирането на Конференцията.
 • Неговото спонсорство ще бъде огласено по подходящ начин и в електронни медии и преса.
 • Фирменото лого и предоставени реклами на Генералния спонсор ще бъде изобразено върху:
  • всички рекламни материали от Конференцията(покани, постери, брошури, интернет страница, съобщения в пресата и др.);
  • всички печатни материали от Конференцията (програми, листовки, Сборник с доклади и др.);
  • транспарантите на Конференцията, които ще бъдат окачени в залата;
 • Фирменото лого на Генералния спонсор ще бъде отличено по размер от тези на спонсорите.
 • 10-минутна презентация на Генералния спонсор на 1- ви работен ден на Конференцията.
 • До 4 участници в Конференцията.

СПОНСОР – 1000 лева

 • Наименованието на Спонсора ще бъде огласено в:
  • всички PR – прояви, съпътстващи популяризирането на Конференцията;
  • електронни медии и преса.
 • Фирменото лого и предоставени реклами на Спонсора ще бъде изобразено върху:
  • рекламните материали от Конференцията (покани, постери, брошури, интернет страница, съобщения в пресата и др.);
  • печатните материали от Конференцията (програми, листовки, Сборник с доклади от ННПК и др.);
  • транспарантите на конференцията, които ще бъдат окачени в залата
 • 10-минутна презентация на Спонсора през 2-ри работен ден на Конференцията (уточнява се в програмата).
 • До 2 участника в Конференцията.

ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани, които са заинтересовани от развитието на системите за управление на качеството, на околната среда, на условията на труд и други, могат да подпомогнат провеждането на Конференцията: финансово, в по-малък размер от спонсорите, и непарично чрез целесъобразна логистична подкрепа – осигуряване на реклама и отразяване на Конференцията (за печатни и електронни медии), техническо обслужване, транспорт и всякакъв друг вид апорт, който би бил полезен за Конференцията. Организаторите ще им предоставят възможности за реклама и ще освободят техни представители от такса за участие.

 

ПЛАЩАНЕ

Всички суми се внасят в УниКредит Булбанк АД с BIC код UNCR BGSF по банкови сметки с IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 - титуляр "Клуб 9000"
Такси за участие в Конференцията се приемат предварително в офисите на организаторите, а в деня на регистрацията – на място в Дома на техниката.
Бюрото за регистрация на участниците ще работи на 14 ноември от 11:30 до 13:00 ч. пред залата в Дома на техниката - София, ул. Раковски № 108.

Началото на тази страница

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Почетен председател:
г-н Емил Караниколов - Министър на икономиката

Председателство:
проф. Иван Ячев – Председател на ФНТС
доц. д-р Катерин Катеринов – Председател на “Клуб 9000”
проф. д.т.н. Георги Тасев – Председател на ССКБ
д-р физ. Весела Константинова – Председател на СМБ
инж. Лилия Смедарчина – Председател на БСС

Програмен комитет:
проф. д.ик.н. Диана Иванова
проф. д-р Елка Василева
доц. д-р Иван Стойчев
доц. д-р Станислава Ковачева
инж. Петя Аладжем
д-р инж. Димка Иванова

Секретариат:
инж. Марин Антонов – Главен секретар на ФНТС
Кремена Арамова – Секретар на Клуб 9000
инж. Анелия Янева –Секретар на ССКБ
инж. Райничка Кисьова – СМБ
инж. Силвиана Тодорова – Секретар на БСС

 

 

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108

тел.: 02 / 980-49-10, 0877 648 980

e-mail: club9000.2@gmail.com

г-жа Кремена АрамоваНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие