НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

КЮСТАТ ЕООД

организират Модулен курс

Статистически методи за управление на качеството

21 - 23 Март 2018г.
София, Център за Европейско качество, зала 38, 1 етаж, сграда Б на ХТМУ, бул. „Кл. Охридски” 8

 

Статистическите методи са важен елемент за управление на качеството и реализиране на процесния подход при изграждане на системи по качеството (ISO 9000:2000, ISO 14000, HACCP, ISO/TS 16949). Курсът има практическа насоченост и е предназначен за ръководители и специалисти от предприятия, които имат интереси за внедряване на системи по качеството. Обучението се извършва с програмен продукт QSTATLAB, като на всеки курсист се осигурява работно място с компютър. Предварителни знания по статистически методи не са необходими. Курсистите могат да получат при поискване едномесечен безплатен лиценз за ползване на QSTATLAB.
Завършилите курса получават сертификат.

Преподавател: проф. д.т.н. Иван Вучков

ПРОГРАМА

21 март (сряда)

10.00 – 10.30 Регистрация
10.30 - 11:30 Принципи на управлението на качеството. Превантивен характер на управлението на качеството. Ролята на статистическите методи. Защо се появяват дефекти? Защо са нужни данни? Колко и какви данни са нужни? Как се записват и анализират данните?
11.30-12.30 Фокусиране на проблема и определяне на хипотези за първичните причини. SIPOC и дърво на критичните параметри. Определяне на тесните места. Примери.
12.30-13.30 Обедна почивка
13:30-14:30 Търсене на първопричините за лошото качество. Причинно-следствени диаграми. Правило "5М". "5 защо?". Приоритизация. Примери.
14:30-15:00 Събиране на данни. Контролни листове. Контролни листове за разпределение, за видове дефекти, за причината за дефекти, за местоположението на дефектите, за технически преглед. Други листове. Примери
15:00-15:15 Почивка
15:15-15:45 Запознаване с QSTATLAB
15:45-17:00 Диаграми на Парето. Определение и видове диаграми на Парето. Построяване. Разслояване. Компютърни упражнения

22 март (четвъртък)

09.00-10.30 Хистограми. Разсейване на опитните данни. Построяване и разчитане на хистограми. Нормално (Гаусово) разпределение и свойствата му. Проверка за нормалност на разпределението (тест на Андерсън – Дарлинг).
10:30-10:45 Почивка
10:45-12:15 Анализ на възможностите на процеси. Индекси на възможностите на процесите. Разслояване. Откриване на причините за дефекти. Примери. Компютърни упражнения.
12:15-13:15 Обяд
13:15-14.45 Контролни карти. Що е контролна карта? Общи и специални причини за дефекти. Процеси под и извън статистически контрол. Действия при наличие на общи и специални причини. Видове контролни карти. Примери.
14:45-15:00 Почивка
15.00-16:00 Контролни карти по количествени признаци -1. Видове контролни карти по количествени признаци. Карти за индивидуални стойности, средно, размах, стандартно отклонение. Комбинирани контролни карти. Толерансни карти. Построяване, разчитане и изводи от контролните карти. Примери и компютърни упражнения.
16:00 - 17:00 Контролни карти по качествени признаци - 2. Разслояване на контролни карти. Обобщаващ пример и упражнение с хистограми и контролни карти по количествени признаци.

23 март (петък)

09.00-10.30 Контролни карти по качествени признаци. р- карта, np-карта, с-карта, u-карта. Построяване, разчитане и интерпретация. Примери. Компютърни упражнения.
10:30-10:45 Почивка
10:45-12:15 Диаграми на разсейване (Корелационни диаграми). Статистическа зависимост между случайни величини. Построяване и разчитане на диаграми на разсейване. Разслояване. Корелация и регресия. Примери и компютърни упражнения.
12:15-13:15 Обяд
13:15-15:00 Интерпретация на атипични резултати. Различни от нормалното разпределения. Трансформации на Бокс-Кокс. Откриване на груби грешки (outliers). Влияние на грубите грешки върху анализа на резултатите. Често срещани грешки при снемането и анализа на данните. Примери и компютърни упражнения.
15:00-16:30. Анализ на възможностите на измервателни системи. Проблеми при измерванията. Компоненти на разсейването. Анализ на повторяемост и възпроизводимост (R&R-aанализ). Изследване на линейност и изместване. Компютърни упражнения.
16:30 Закриване на курса

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 16.03.2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Превеждането на таксата в размер на 320 лева (с включено ДДС) става по банкова сметка: IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. В таксата са включени учебните материали.

4. Регистрацията на участниците е на 21.03.2018 от 10.00 часа в залата..

5. Занятията започват от 10.30 часа на 21 март и завършват в 16.00 часа на 23 март.

6. Хотели в близост:

  • Парк хотел Витоша - тел. (02) 816 88 00
  • Хотел на "Информа-Интелект" – Тел. (02) 868 3021

7. Курсът се провежда в Центъра за Европейско качество, зала 38, 1 етаж, сграда Б на ХТМУ, бул. "Кл. Охридски" 8, София. До ХТМУ се пътува с метро (спирка Г.М.Димитров) или с автобуси 280, 88, 413 или маршрутни таксита 5 или 45. От автобуса се слиза на спирка Технически университет. Сграда Б е жълта и се намира непосредствено на дясно от автобусната спирка.

 

За контакти:

Сдружение "Клуб 9000", Кремена Арамова, 0877 648 980 или 02 980 4910;
E-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие