НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“

организира Модулен курс

Новият стандарт ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011


27 - 28 Февруари 2018г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508 А

 

 

Курсът е модулен - двудневен и има за цел да запознае специалистите:

Вторият ден обучението се провежда като отделен модул и участниците, които желаят могат да посетят обучението само по БДС EN ISO 14001:2015.

Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

 

Учебна програма

Модул Продължителност Тематика на обучението
№1 1 ден /вторият ISO 14001:2015
№2 2 дни ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 19011:2011

Първи ден:

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление.

 1. Термини и определения.
 2. Принципи на одитирането.
 3. Разработка, документиране, управление и мониторинг на програма на одит.
 4. Дейности по подготовка, извършване и документиране на одита.
 5. Цели, обхват и критерии на одита.
 6. Одит на документите на СУОС.
 7. Подготовка и провеждане на одита на място.
 8. Събиране на доказателства от одита, констатации и заключения на одита.
 9. Подготовка, одобрение и разпространение на доклада от одита.
 10. Обучение, компетентност и оценяване на вътрешните одитори.
 11. Практически указания за планиране, подготовка и провеждане на вътрешни одити.
 12. Практически указания за документиране на резултатите от вътрешни одити.

Втори ден:

Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с новия стандарт БДС EN ISO 14001:2015

 1. Подход при разработване и документиране на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.
 2. Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни. Обхват на СУОС.
 3. Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.
 4. Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Аспекти на околната среда. Задължения за спазване. Планирани действия. Цели по околната среда.
 5. Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.
 6. Дейности. Оперативно планиране и управление.
 7. Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.
 8. Оценяване на резултатността. Наблюдение, измерване и оценяване. Вътрешен одит. Преглед от ръководството.
 9. Подобряване. Несъответствие и коригиращо действие. Постоянно подобряване

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс. Участниците в Mодул №2 ще получат проект на международен стандарт ISO/DIS 19011 «Указания за одитиране на системи за управление».

Лектор: доц. д-р Катерин Катеринов, Магистър по управление на качеството, EOQ и DGQ одитор.

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 23.02.2018 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие за първият модул е 180 лв. с ДДС , за целия курс е 270 лв. с ДДС.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

4. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 16.30 ч.

 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910, 0877 648 980
Кр. Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие