НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Обучение

СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ 9000“
Национален представител на Р. България в EOQ

организира Курс

Отговорници по качеството, лица, управлявящи програми за одит, и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране

БДС EN ISO /ІЕС 17000:2006 "Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи"
БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране",
БДС EN ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление"
ISO/ІЕС FDIS 17025:2017 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

18 - 20 Декември 2017г.
София, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 5, офис 508 А

 

Лабораториите за изпитване и калибриране, по смисъла на БДС EN ISO /ІЕС 17000:2006, са органи за оценяване на съответствието и като такива, резултатите от тяхната дейност може да се използва и от органи за контрол и органи за сертификация. За да бъдат признавани резултатите от изпитванията и/или калибриранията получени от лабораториите, изискването е те да имат внедрена, работеща система за управление в съответствие с БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006.

Курсът е ориентиран към лаборатории, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление [СУ] на база БДС EN ISO 17025:2006.

Курсът е предназначен за:

Съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 17025:2006, сътрудниците (посочените по-горе), отговарящи за изграждането и поддържането на СУ в лабораториите трябва да имат подходяща квалификация, включваща и обучение, а организациите трябва да притежават доказателства за това.

Целта на курса е участниците:
1. Да се запознаят или опреснят знанията си за:
1.1. изискванията към СУ на лаборатории (БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006);
1.2. за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешните одити в лаборатории, вкл. функциите на лицата, управляващи програми за одит (БДС EN ISO 19011:2011)
2. Да получат практически указания за - разработване, внедряване и поддържане на СУ, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17025 и за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешните одити

Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници, ангажирани със СУ и планиране, организиране и провеждане на вътрешни одити в лаборатории, както това се изисква в т.т..4.14.1 и 5.2 на БДС EN ISO/ІЕС 17025 и т.т. 7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011 и е подходящо да бъде включено в плана за обучение.

Участниците в курсовете полагат изпит/тест по преподавания материал.

Участниците в съответния курс ще получат:

Лектори:

Учебна програма:

Тема
Наименование
Кратко съдържание

1

Въведение и основни принципи за оценяване на съответствието и на системите за управление на качеството(СУК) Разясняване на принципа за оценяване на съответствието и 8-те принципа на СУК, приложени към лаборатории

2

Изисквания, подходи и процедури за разработване, внедряване и поддържане на СУ в лаборатории. Указания към техническото ръководство, ръководния и технически персонал, отговорника по качеството/ЛУПО и вътрешните одитори за прилагане на изискванията на раздели 4 и 5 от БДС EN ISO /ІЕС 17025:2006, (примери и казуси)

3

ISO/ІЕС FDIS 17025:2017 Нови изисквания

4

Вътрешен одит на СУ на лаборатория - Указания за одит на система за управление; функции на ЛУПО, съгласно БДС EN ISO 19011:2011.
- Планиране на дейностите за вътрешни одити;
- Провеждане на вътрешен одит на СУ: встъпителна среща, същински одит, заключителна среща; човешки аспекти при провеждане на вътрешен одит
- Документиране на одита.
- Квалификация на одиторите

5

Упражнения 3 упражнения за затвърждаване и свързване с практиката на придобитите знания

6

Тест По преподавания материал

Началото на тази страница

Указания:

1. Заявка за участие може да изпратите от тук в срок до 15.12.2017 г. Приемат се заявки и по телефон, Е-mail или на указания адрес за кореспонденция.

2. Таксата за участие е 360 лв. с ДДС, за трима и повече участници от една организация и за редовните членове на Клуб 9000 таксата е 324 лв. с ДДС. При преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане.

3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000.

Приемат се такси и на място при регистрацията при предварително подадена заявка.

В таксата са включени: учебни материали, кафе, сандвичи, безалкохолни напитки.

Регистрацията на участниците е от 09.15 – 09.30 часа на 18.12.2017 г. в залата

Откриване: 09.30 часа на 18.12.2017 г.

Закриване: 16.00 часа на 20.12.2017 г.


 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, п.к. 431, ул. Раковски 108

Сдружение "Клуб 9000"

тел./факс (02) 980-4910; 0877 648 980
Арамова
e-mail: club9000.2@gmail.comНачалото на тази страница

ЗАЯВКА за участие