НОВИНИ

УС на Сдружение „Клуб 9000“ информира
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 2070

29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 384
 
28 Строителство 289
 
35 Други услуги 236
 
34 Инженерни услуги 230
 
19 Електрическо и оптическо оборудване 206
 
17 Основни метали и произведени метални продукти 138
 
18 Машини и оборудване 134
 
33 Информационни технологии 98
 
31 Транспорт, съхранение и комуникации 79
 
14 Гуми и пластмасови продукти 78
 
03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 68
 
12 Химикали, химически продукти и платове 44
 
04 Текстил и текстилни продукти 43
 
37 Образование 41
 
36 Публична администрация 41
 
39 Други социални услуги 38
 
30 Хотели и ресторанти 28
 
09 Печатници 26
 
23 Некласифицирано производство 25
 
16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. 22
 
13 Лекарствени средства 19
 
06 Дърво и дървени материали 18
 
38 Здраве и социална дейности 17
 
25 Електроснабдяване 17
 
01 Селско стопанство, риболов 15
 
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 14
 
20 Корабостроене 14
 
07 Пулп, хартия и хартиени продукти 12
 
15 Неметални минерални продукти 12
 
22 Оборудване за друг вид транспорт 10
 
02 Мини и кариери 9
 
05 Кожи и кожени изделия 9
 
08 Издателства 7
 
24 Преработване 6
 
26 Газоснабдяване 1
 
10 Производство на кокс и петролни продукти 1
 

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл

удобно за разпечатване