Статистика сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Разпределение броя на фирмите с валидни към момента сертификати по Отрасли

Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1940

29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване 371
28 Строителство 279
34 Инженерни услуги 228
35 Други услуги 218
19 Електрическо и оптическо оборудване 202
17 Основни метали и произведени метални продукти 133
18 Машини и оборудване 123
33 Информационни технологии 96
31 Транспорт, съхранение и комуникации 79
14 Гуми и пластмасови продукти 77
03 Хранителни стоки, напитки и тютюн 66
12 Химикали, химически продукти и платове 44
36 Публична администрация 41
37 Образование 41
04 Текстил и текстилни продукти 40
39 Други социални услуги 37
30 Хотели и ресторанти 27
23 Некласифицирано производство 25
09 Печатници 23
16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. 21
13 Лекарствени средства 19
25 Електроснабдяване 17
38 Здраве и социална дейности 17
06 Дърво и дървени материали 17
01 Селско стопанство, риболов 15
20 Корабостроене 14
32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми 13
07 Пулп, хартия и хартиени продукти 12
15 Неметални минерални продукти 12
22 Оборудване за друг вид транспорт 11
05 Кожи и кожени изделия 9
02 Мини и кариери 7
08 Издателства 6
24 Преработване 6
26 Газоснабдяване 1
10 Производство на кокс и петролни продукти 1

Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл