Справочник сертификационни организации

SGS Bulgaria

Седалище: София 1784
бул. Цариградско шосе № 115Г
МЕГАПАРК Бизнес Център
офис "С", ет. 5 и 6
тел:   +359 (2) 9 10 15, факс: +359 (2) 981 81 43
e_mail: sgs_bulgaria@sgs.com
   
Ръkоводител:  Димитър Марикин
   

Предмет на дейност:

SGS България (www.sgs.bg) е филиал на Групата SGS SA

Групата SGS е световен лидер в областта на инспекциите, верификацията, лабораторните анализи и сертификацията на системи и услуги. SGS e призната в световен мащаб като еталон за качество и почтеност. За компанията работят повече от 85 000 човека в над 1 800 офиса и лаборатории по света. В глобален план са издадени над 120000 сертификата на системи за управление в рамките на групата на SGS.

Сертификация на системи за управление

Обучения

Контролни услуги/инспекции/одити от втора страна и др.

Лабораторни анализи на селскостопански продукти, хранителни продукти, фуражи, суровини и текстил според изискванията на български и международни стандарти. Анализи на горива, нефтопродукти, химикали и газове. Екологични анализи – води, почви, утайки, отпадъци, отпадъчни газове от стационарни източници на емисии, шум и др.

Сертификация на продукти и услуги

СЕ маркировка – за медицински изделия, включително за ин-витро диагностика по Директива 93/42/ЕЕС и 98/79/EЕC; за лични предпазни средства по Директива 89/686 ЕЕС; за измервателни средства по 2014/32/ЕU.

Данни за акредитации: UKAS, SAS, IATF, APMG, ИА БСА

Освен под горепосочените акредитации SGS България може да извършва сертификационни услуги в съответствие с изискванията на още 37 акредитационни схеми от цял свят.

Сертифицирани от SGS България организации са над 800. До он-лайн директорията на сертификатите, издадени от SGS България може да достигнете от нашата интернет страница http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories.

Клиенти, за които извършваме одити от втора страна са Coca Cola, Danone, Heineken, Kaufland, BMW, Volvo, Bosch, Thomas Cook, TUI и др.