Справочник сертификационни организации

   
Наименование:  Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД
 
Адрес: Офис и изпитвателни лаборатории:
6000 гр.Стара Загора, ул. „Индустриална” 2
тел. +359 042/620 368
факс +359 042/602 377
e-mail: ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com
Ръководител: инж. Благовеста Шинева - Управител
   

Предмет на дейност:
Изпитване на технически продукти, оценяване на съответствието/сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, извършване на енергийни одити, независим орган за контрол на ел. съоръжения и фактори на работна среда, технически надзор на съоръжения с повишена опасност, жилищни инспекции, обучения в обхвата на дейността.

Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД е основан през 2002 г. като орган за оценяване на съответствието с цел да подпомогне предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки. Заедно с това чрез услугите, които предлага дружеството, фирмите повишават своята конкурентоспособност на международния пазар и получават сигурност и гаранции за качествата на продуктите си.

Днес, ЦИЕС е утвърдена компания на българския сертификационен пазар с високо специализираните си услуги от едно място. В структурата на дружеството има девет различни направления.
Освен в страната, центърът успешно разширява пазарите си в Русия, Китай, Израел, Румъния, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и др.

Направления в дейността на ЦИЕС:

ЦИЕС е акредитиран от ИА БСА да извършва сертификация на системи за управление за 28 от общо 39 секторни кодa от IEF GD2:2005.
Издадените от ЦИЕС сертификати на системи за управление са общо 170 бр.
За търсене на сертификати: http://goo.gl/sYuUhr

Център за изпитване  и европейска сертификация ЕООД  е член на:

Управителят на ЦИЕС инж. Шинева е:

За повече информация: www.ctec-sz.com.