Справочник сертификационни организации


1. Наименование:           Ес Пи Ди Серт ЕООД
   
2. Адрес: На управление: 4002 гр. Пловдив, ул. “Георги Измирлиев" No 8, ап. 8
На офис: 4002 гр. Пловдив, ул. „Георги Измерлиев” No 8, ап. 8
GSM: 0887 702 667
e_mail: spdcert@gmail.com
web: www.spdcert.com
   
3. Ръководител: проф. дтн. инж. Стефан Петров Дичев – Управител на Ес Пи Ди Серт ЕООД
   

4. Предмет на дейност

4.1 Сертификационни услуги

I. Системи за управление на качеството (СУК), съгласно БДС EN ISO 9001:2015 за области:

Селско стопанство, риболов; Хранителни продукти, напитки и тютюн; Текстил и текстилни продукти; Дърво и дървесни продукти; Целулоза, хартия и хартиени продукти; Издателства; Печатници; Химикали, химически продукти и влакна. Фармацевтични продукти; Каучукови и пластмасови продукти; Бетон, цимент, вар, хоросан и т. н.; Основни метали и метални продукти; Машини и оборудване; Електрическо и оптично оборудване; Аерокосмическа промишленост; Електроснабдяване; Газоснабдяване; Водоснабдяване; Строителство; Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лични и домакински стоки; Хотели и ресторанти; Транспорт, съхранение и комуникация; Финансово посредничество, недвижимо имущество, отдаване под наем; Информационни технологии; Инженерингови услуги; Други услуги: Счетоводни и одиторски дейности; консултации по управление и стопанска дейност; технически изпитвания и анализи; Публична администрация; Образование; Здравна и

ІІ. Системи за управление безопасността на храните(СУБХ), съгласно: FSSC 22000/ISO 22002-1; БДС ЕN ISO 22000:2006, НАССР по CodexAlimentarius, Rev. 4

Фермерство 1 (животновъдство); Фермерство 2 (растениевъдство); Преработка 1 (малотрайни продукти от животински произход); Преработка 2 (малотрайни растителни продукти ); Преработка 3 (продукти с дълъг срок на годност при обичайни температури); Производство на фуражи; Обществено хранене; Дистрибуция; Услуги; Транспорт и съхранение; Производство на оборудване; (Био)химично производство; Производство на

III. Системи за управление на околна среда (СУОС), съгласно ISO 14001:2015

ІV. Системи за управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР), съгласно BSOHSAS 18001:2007

V. Системи за управление на енергията (СУЕ), съгласно ISO 50001:2011.

4.2 Обучение по:

5. Сътрудничество:

МЗХ; СХП към ФНТС; Съюзът по машиностроене към ФНТС; АМБ; Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ); Фонд "Условия на труд" към МТСП; Хрантехмаш – Стара Загора; УХТ – Пловдив; ТУ – София; ТУ – Габрово; Тюф Норд България ЕООД; "Аквахим" ЕООД; "Биоком Трендафилов" ЕООД; и др.

6. Друга специфична информация: виж сайта www.spdcert.com