НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Публикации

 

СПИСЪК
на печатните издания на "Клуб 9000"

 

  I. Бюлетини за актуална информация в областта на качеството
  II. Сборници с доклади
  III. Библиотека "Клуб 9000 консултира"

Членовете на сдружение “Клуб 9000” получават безплатно всички издания от раздели I и III през годината, за която са с редовно отчетен членски внос.

I. Бюлетини за актуална информация в областта на качеството (издава се от 1992 година)

3-4/03 ISO 15489-1:2001 Информация и документация-Управление на записите. Част 1: Общи положения
ISO 15161:2001 Указания за прилагането на ISO 9001:2000 в хранителната и питейна промишленост
1/04 ISO 15489-2: 2001 Информация и документация-Управление на записите. Част 2: Указания
2-3/04 ISO/TR 10017:2003 “Указания за статистически техники ISO 9001:2000
Указания за одитиране по ISO 9001
4/04 OHSAS 18002:2002 “Системи за здравословни и безопасни условия на труд – ръководство за въвеждането на OHSAS 18001
Информация за директиви от Нов подход
1-2/05 ISO/FDIS 14001:2004 “Системи за управление на околната среда – изисквания и указания за тяхното прилагане”
ISO/FDIS 14004:2004 “Системи за управление на околната среда – Общи указания за принципите, системите и спомагателните методи”
3/05 ISO/FDIS 22000 Системи за управление на безопасността на храната - Изисквания към организациите в хранителната верига
1/06 ISO 10005:2005 Системи за управление на качеството. Указания за планове по качеството
2/06 Здравословни и безопасни условия на труд
3-4/06 Управление безопасността на храните. Документи и коментари
1/07 Системи за управление. Одит и одиторски практики
2/07 ISO TS 22003:2007 Системи за управление безопасността на храните. Изисквания към органите, провеждащи одит и сертификация на СУБХ
извънреден/07 Европейска интеграция. Изисквания и възможности
1/2008 Системи за управление на качеството – Изисквания (Преразглеждане на ISO 9001:2000)
2/2008 Управление за устойчив успех (преглед на проекта на ISO 9004  и др.  материали по темата)
3-4/2008 Качество. Национални органи. Нормативни актове
1-2/2009 ИСО 9000 в развитие:
  • ISO/DIS 9004 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление на качеството”
  • Указания на ISO/TC 176 за внедряване на ISO 9001:2008
3/2009 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента.
Указания за наблюдение и измерване (ISO/DTS 10004)
4/2009 Коментар по изискванията на:
  • ISO/IEC 27001:2005
  • ISO/DIS 26000
1/2010 ISO/CD.2 10018 Системи за управление на качеството. Указания. Приобщаване и компетентност на персонала
2/2010 Система за управление на доставчиците
3-4/ 2010 ISO/DIS 19011 Указания за одит на системи за управление
1/ 2011 Ръководство за управление на риска за автоматизирани информационни системи
2-4/ 2011 Управлението на риска – един от основните процеси при управление на проектите
5/ 2011 ISO FDIS 19011 Указания за одит на системи за управление
1/ 2012 ISO/DIS 22313 Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Указания
3-4/2012 ISO/DIS 22398 Сигурност на обществото. Указания за тренировки и тестване
1/2013 Системи за управление на качеството. Специални изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 от организации за организиране и провеждане на избори на всички равнища на управление
2-4/2013 ISO/DIS 37500 Указания за аутсорсинг
1/2014 ISO/TR 31004:2013 Управление на риска. Указания за внедряване на ISO 31000
2/2014 ISO/DIS 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
3/2014 ISO/DIS 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания
4/2014 ISO/DIS 14001:2014 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
1-2/2015 ENISO/DIS 14004 Системи за управление на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване
3-4/2015 Указания за внедряване на новия стандарт ISO 9001:2015 на Международната организация за стандартизация
1-2/2016 Проект на Техническа спецификация ISO/DTS 9002 “Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015”
3-4/2016 Проект на международен стандарт ISO/DIS 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
  Проект на международен стандарт ISO/DIS 17025
"Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" - Съвместно издание със СМБ
1-2/2017 Приложимост и влияние на ISO 9001 в Китай
3-4 /2017 Проект на международен стандарт ISO/DIS 19011 Указания за одитиране на системи за управление
1 /2018 Международен проекто стандарт ISO/DIS 45001.2 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане. Пълна програма на 61-вия конгрес на ЕОК, състоял се на 11 и 12 октомври 2017 г. в Блед, Словения "Успех в дигиталната ера. Качеството като ключов фактор

 

II. Сборници с доклади

- Сборник с доклади от националната конференция «Качеството – за по-добър живот» през 2013 г. – на CD

III. Библиотека "Клуб 9000 консултира" (издава се от 1997 г.)

бр.11/02 Индустриален инженеринг
бр.12/02 Управление на качеството в сферата на услугите
бр.13-14/03 Седем класически метода за статистически контрол на качеството
бр.15/04 Количествени измерители на качеството
бр.16/04 Оценка удовлетвореността на клиента
(Национални индекси за оценка удовлетвореността на клиента)
бр.17/05 Методологията за подобрение на бизнеса Шест сигма
ISO 9001:2000 и/или Шест сигма
бр.18/05 Управление на качеството в сферата на научно-изследователската и развойната дейности във фирмата
19-20/06 "Непрекъснатото подобрение - принципи и методи" с автор Огнян Василев
бр.21/07 Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд
бр.22/07 Европейска организация по качество (EOQ)
бр.23/08 Речник. Здравословни и безопасни условия на труд
бр.24/08 Ефикасни системи за управление на качеството
бр.25/09 Избор и използване на стандартите от фамилията ISO 9000
Стандарти на ISO/IEC и CEN/CENEELEC за системи за управление
бр.26/09 Нови възможности и предизвикателства за бизнеса (някои доклади от 20-та конференция „Качество – 2009)
бр.27/10 Управление на поддръжката на оборудването и техносферата
бр.28/2010 Управление на здравословни и безопасни условия на труд
бр.29//2012 Развитие и внедряване на стандартите за системи за управление
бр.30/2012 Инструменти по качеството, проф. Нако Стефанов
бр.31/2013 Управление на качеството в сферата на маркетинга
бр.32/2013 Анализ на първопричината (АПП) – ключова платформа за проблемно решаване
Бр.33/2015 Социална отговорност 8000
Бр.34/2015 ILAC-P15:06/2014 Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол
Програма на 59-ти Конгрес на ЕОК – Атина, Гърция, 11-12 юни 2015 г.
Бр.35/2016 ISO DIS 22316 Сигурност и жизнеспособност - Указания за жизнеспособност на организацията
60 години ЕОК
Приветствие до 60-ти юбилеен конгрес на Европейската организация по качество от Председателя на УС на Сдружение "Клуб 9000" ст.н.с. д-р Катерин Катеринов
Пълна програма на 60-тия юбилеен конгрес на ЕОК, състоял се на 1 и 2 юни 2016 г. в Хелзинки, Финландия "Качеството дава възможност за растеж и конкуренция"
Бр. 36/2017 Революционна технология за повишаване на производителността: SMED - Бърза смяна на режима на работа на оборудването. Риск, управление на риска, техники, модели и системи за управление на риска.