НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Терасист ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04114
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строително-монтажни работи

ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал - Варна ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 173545-2015-AHSO-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Корабен дизайн и корабостроене. Пълен кораборемонт на военни кораби и подводници. Преустройство на кораби.

ТЕРРА ГРОУП ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2390
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради, ниско строителство и изграждане на инфраструктурни обекти. Услуги със строителна механизация.

ТЕРРА ПЛАН ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2567
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предпроектни проучвания и анализи. Инвестиционно проектиране. Кадастър и геодезия, регулация и вертикално планиране. Фотограметрични дейности. Правни и консултантски услуги. Изготвяне на финансово-икономически анализи. Управление
на проекти – услуги за изследвания, развитие, управление и изпълнение на проекти.

Терс - Мошино АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368422/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Извършване на строително-монтажни работи и на дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на енергетични машини, съоръжения, агрегати и съоръжения с повишена опасност (парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове работещи под налягане, повдигателни съоръжения, промишлени газови инсталации – газопроводи, газорегулаторни пунктове, горивни уредби) и сградни газови инсталации за природен газ. Управление на проекти в изброените по-горе области.

Техенерго ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6014476/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Инженеринг по изграждане на автоматизирани разпалващи газо-мазутни горивни уредби и системи за управление и контрол на горивния процес. Разработване и внедряване на управляващи системи за водоподготвителни инсталации и водно-химични режими в електрически, топлофикационни и промишлени централи. Предпускови и експлоатационни химически промивки и пасивация на оборудване в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и ОЦ. Изграждане, рехабилитация и модернизация на ел. подстанции и ел. част и системи за управление и автоматизация на ТЕЦ и ВЕЦ с напрежение до 400 кV. Проектиране, изграждане и експлоатация на SCADA системи в електроенергийните обекти. Изграждане на информационни системи за електроенергийния пазар. Изграждане на системи за автоматизация и управление на транспорта.

ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2571
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженерингова дейност, oсигуряване на цялостни решения и доставка на електротехнически продукти. Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на комплектно електрообзавеждане. Доставка на кабелни изделия, електроапаратура ниско и средно напрежение, кабелна арматура и електроинсталационни материали.

Техно Строй България ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12282/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство – високо, ниско и инфраструктурно. Проектиране, реконструкции, ремонти и модернизации. Търговия със строителни материали и оборудване. Наем на строителна механизация и транспортна техника.

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2501
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително-монтажни, ремонтни и пусково наладъчни работи на промишлени, енергийни, хидротехнически, стопански, жилищни и на инженерната инфраструктура обекти. Строителство, рехабилитация, ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, пътна инфраструктура, улици, комуникации, транспорт и екологични проекти.

ТЕХРЕМОНТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2035
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и разработване, производство, ремонт и търговия с метални резервни части, възли и детайли за промишлеността и транспорта.

ТИЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2446
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство на промишлени и жилищни сгради от високо строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Проектиране и строителство на обекти от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Проектиране и строителство на обекти от енергийната инфраструктура. Проектиране и строителство на обекти от транспортната инфраструктура. Проектиране и
строителство на жилищни и нежилищни сгради. Извършване на строително монтажни работи: събаряне и разрушаване, земни работи. Изграждане на електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации. Строително
довършителни дейности. Търговия, доставка и монтаж на интериорно, технологично и търговско обзавеждане и оборудване, и други стоки.

Тимбилд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-5091 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: -
Обхват на сертификата: Комплексно строителство на жилищни, индустриални и обществени сгради.

Тинса ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2072
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Измерване на железен път.

ТИС ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2441
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради и прилежащата им инфраструктура. Управление на строителни проекти.

Тита Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-071-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране/ разработване, производство на продукт/ предоставяне на услуга, консултации и експертни оценки, пълен инженеринг и управление на проекти в областта на радиационния контрол, радиационната защита, технологичния контрол и системите за сигурност. Измерване на радиационни параметри на обекти от работна, околна и жизнена среда и изпитване на проби от тях. Превоз на радиоактивни вещества и работа с източници на йонизиращи лъчения.
Доставки, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен и дозиметричен контрол; уреди за технологичен контрол, включително съдържащи източници на йонизиращи лъчения; рентгенови скенери за проверка на хора, превозни средства, багажи и товари; уреди и системи за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение, комуникационно оборудване и др.
Третиране на земни маси и утайки, рекултивация на терени и др.

ТОДЕМ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1653
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на промишлени и граждански обекти. Ремонтни дейности в строителството.

Топлоремонтстрой - ТРС - 94 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04086
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строежи от енергийната инфраструктура; строежи високо строителство; принадлежаща инфраструктура, водопроводи и канализация и съпътстващи дейности

Тракия Глас България ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6008710/C
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на темперирани стъкла за автомобили.

Трансбул ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2234
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на транспортни услуги. Извършване на превоз на пътници и товари. Леки, товарни и специализирани автомобили под наем. Осигуряване и предоставяне на специализирани автомобили с включени всички амортизационни и експлоатационни
разходи. Предоставяне и извършване на специализиран медицински транспорт.
Специализиран превоз на пациенти и болни на хемодиализно лечение. Логистика и консултации в сферата на транспорта.

ТРАНСГЕО ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-942
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране. Кадастър и геодезия. Консултантска дейност по смисъла на ЗУТ. Разработка на специализиран софтуер.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.