НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Надин - Желязков ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 176457-2015-AHSO-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ИнтерКИТ консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на водопроводи, канализации, газопроводи, пътно строителство, строителство на обществени сгради.

НАР ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2519
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и строително-монтажни работи.

НЕЗАВИСИМИ СЪРВЕЙОРИ И КОНСУЛТАНТИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2293
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Корабни и стокови инспекции. Експертизи, драфт сървей, рапорти за повреди на товари и транспортни средства. Количествен и качествен контрол. Опробване, лабораторни анализи и експертизи. Консултации по товарни операции и рекламации.

НЕКСАС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2778
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Доставка, проектиране, производство, монтаж и сервиз на високо ефективна отоплителна, вентилационна и климатична техника. Изграждане и сервиз на
хладилни и газови инсталации, водопровод и канализация. Изработка на изделия от метал.

НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪНСТРАКШЪНС ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2189
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Железопътно, инфраструктурно, хидротехническо и гражданско строителство.

НЕКТОН 2 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2663
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради. Строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Ремонт на пътища, ЖП линии и подкранови пътища. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо, строителство и опазване на околната среда. Проектиране и изграждане на ВиК системи и съоръжения, и инсталации за пречистване на
отпадъчни води. Производство на детайли и фасонни части за водопроводи, канализации, помпени и пречиствателни станции за отпадни води. Търговия със строителни материали.

Нео Титан ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2180 SS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Сметосъбиране и сметоизвозване, разделно събиране на отпадъци от опаковки, миене и метене, озеленяване, поддържане на паркове и градини, третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на депо за твърди битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване.

Нивел ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368173/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Витамина България ООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради. Реставрация и консервация на сгради.

Ник-Пол Николай Георгиев ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-685
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Охранителна дейност на физически лица, обекти и мероприятия. Охрана с технически системи за сигурност и алармени системи.

НИКИКА-90 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1586
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изработка на всички видове електрически табла, разпределителни касети и пултове за управление. Търговия с електроматериали, кабели и проводници. Производство на ПВЦ и алуминиева дограма, метални врати, шкафове, решетки, парапети и огради.

Никмар Кънстракшън ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/16272IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Продажба на строителни материали. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи.

Новел-М ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368223/А
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на обществени, жилищни сгради и инфраструктурни обекти.

НТСС - Консултинженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12235/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги по оценяване на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, включително и за обекти паметници на културата и такива в защитени зони. Строителен надзор и инвеститорски контрол, включително и за обекти паметници на културата и такива в защитени зони. Изготвяне на технически паспорти на строежите, съгласно действащите регламенти.

Ню Енерджи Проджектс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1961
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и поддръжка на осветителни и LED системи. Продажба на
осветителни тела.

НЮ СИСТЕМ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1705
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка и монтаж на системи за автоматизиране и управление на сгради, измерване разходи на енергия, отопление/охлаждане, вода. Поддръжка на системи за сградна автоматизация и управление. проектиране, доставка и монтаж
на електрически инсталации, включително по отворения KNX (EIB) стандарт. Проектиране, доставка и монтаж на хотелски SOS системи за сигнализация.
Проектиране, доставка и монтаж на болнични комуникационни (nurse call) системи. Гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.