НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

Евелина Новакова ЕТ

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 006-00022-O
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Поддържане на паркове, градини, зелени площи, транспортни и алейни насаждения.

ЕВРИКА-ГТ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1843
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Специализирани и довършителни строително – монтажни работи в промишленото и гражданско строителство. Изработване на индустриални и декоративни бетонни настилки.

Евро Еко Билд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: BAS OHSAS V 574-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Строителство, монтаж, проектиране, авторски надзор, ремонт, поддържане и управление на инфраструктурни обекти вкл. ВиК мрежи и съоръжения и системи, обекти от железопътната инфраструктура. Високо и ниско строителство. Строителство, на нови пътища; рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; изграждане на заводи и инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за битови и опасни отпадъци.

ЕВРО ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2392
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги, включително и юридически, по планиране, подготовка,
координация, изпълнение, контрол и оценка на програми и проекти, управление на
проекти, финансирани със средства на ес и други национални и международни
източници. Инженерни дейности. Оценка на съответствието на инвестиционни
проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол по ЗУТ и ФИДИК, включително
и за обекти от вик инфраструктурата, обекти за третиране на отпадъци,
административни и промишлени сгради. Доклади за ОВОС. Техническо обследване на
строежи. Изготвяне на технически и енергийни паспорти на сгради.

Евро Старс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-8735
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, монтаж на тръбопроводи и оборудване, ел. монтаж, монтаж на КИП и А и пускане в експлоатация на съоръжения в областта на промишлеността и енергетиката.

Евробилдинг Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHMS/12226/BG/R/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейност по реализация на инвестиционни проекти за сгради. Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, търговски центрове, спортни площадки и прилежаща инфраструктура.Строителство на съоръжения (в т.ч. пътища, хидросъоръжения, В и К, електрически мрежи). Изграждане на инсталации ( в т.ч. електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации). Изпълнение на довършителни строителни работи (в т.ч. полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне). Специализирани строителни дейности (в т.ч. разчистване и подготовка на строителната площадка, събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване). Реконструкция и реставрация на паметници на културата.

Еврогеймс ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2066
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и продажба на хардуер и софтуер. Монтаж, поддръжка, асемблиране и сервиз на компютри, системи за видео наблюдение и климатична техника. Рециклиране и ремонт на тонер касети и консумативи за принтери. Производство, търговия и монтаж на мебели и кухненско оборудване. Търговия с офис консумативи, канцеларски материали, хартия и хартиени изделия. Доставка и монтаж на люлки и катерушки. Производство, доставка и сервиз на туристически атракционни влакчета и ремаркета. Изработка и преустройство на специални моторни превозни средства. Промяна на конструкцията и предназначението на автобуси, микробуси, леки и товарни автомобили.

Европът 2005 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 405483 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси, както и лабораторен контрол за тях.

ЕВРОСТАРС 2009 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2622
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Kонсултации, услуги и обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Еврохим Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 466260 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пране на хотелско и болнично бельо, химическо чистене, почистване и ежедневно поддържане на обществени и частни обекти, поддръжка на зелени площи, транспорт на болнични отпадъци и стерилизация.

ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2368
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дизайн, производство и търговия на луксозни хартиени опаковки.

ЕКИ 96 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368074/1/А
Сертификатор: LRQA
Консултант: Коис 2007 ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.

Еко Енергопроект ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-8663
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения.

Еко проект ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 490736 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и търговия на пластмасови тръби, елементи и системи.

Еко Титан Груп АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2993 SS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни отпадъци. Експлоатация на регионални депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на ТБО.

Еко Традекс Груп АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2139 ТSS
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти. Строителство на депа за твърди битови отпадъци.

ЕКОВЕЦЕ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2647
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

Екоем ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12224/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране на инженерни съоръжения и създаване на интелектуални продукти свързани с околната среда, в т.ч.: оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), оценки за съвместимост (ОС), експертизи, експертни оценки, комплексни разрешителни, наръчници (ръководства) и програми. Провеждане на специализирани обучения в областта на околната среда.

Екоинвест Асетс АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1729
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги по управление на неопасни битови и произодствени отпадъци: сепариране (сортиране), шредиране (трошене), балиране, компостиране, пресяване и съхранение. Производство на гориво от отпадъци (RDF). Транспортиране на отпадъци, включително до депа за обезвреждане.

Екологика България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14467/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Класификация и извозване на отпадъци. Логистика, съхранение, възстановяване и третиране на отпадъци. Съхранение и продажба на фракции.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.