Новини

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000", гр. СОФИЯ


ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000" – 2019 г.

/Приета от УС на 11.07.2019 год./

 

ЦЕЛ 1: ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОСИГУРЯВАЩА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА "СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ 9000"
КРИТЕРИИ:

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛ 2. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НА ТРАЙНИ ПОЗНАНИЯ И ОПИТ ПО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
КРИТЕРИИ:

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛ 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗПРЕВАРВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ОПИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗАПОСНОСТТА ПРИ РАБОТА, ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ПО ДРУГИ ВАЖНИ ЗА БИЗНЕСА ВЪПРОСИ
КРИТЕРИИ:

ЗАДАЧИ:

Забележка: Програмата е отворена и може да се допълва и изменя, след одобрение от Председателя на УС

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.