Новини

П О К А Н А

 

На основание чл. 15 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение от 31.01.2018 г., Управителният съвет на Сдружение "Клуб 9000" насрочва годишното Общо събрание на сдружението на 26 април 2018 год. от 10.00 часа в Зала 1 на Българския институт по стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2017 година и Основни насоки за 2018 год.
    Докл. Катерин Катеринов
  2. Отчет на Контролния съвет за дейността през 2017 год.
    Докл. Нина Типова
  3. Годишен финансов отчет за 2017 година.

Поканата е публикувана в Държавен вестник бр.26/23.03.2018.

В съответствие с чл. 20 от Устава Управителният съвет е определил следното представителство и норми при избор на делегати:

Присъствието на събранието не се ограничава.

Молим членовете - юридически лица писмено да упълномощят свой представител за участие в Общото събрание.

Всички регионални организации (Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе и Стара Загора) следва своевременно да проведат събрания на членовете на сдружението от региона (вкл. с участието на представители на членовете – юридически лица) и да изберат делегати за Общото събрание на сдружението. Протоколите от събранията, подписани от участниците и с приложени пълномощни на членовете - юридически лица, се представят при регистрацията за Общото събрание на 26.04.2018 г.

Информация по точките от дневния ред своевременно ще бъде на Ваше разположение при Регионалните координатори и в централния офис на сдружението.

Напомняме Ви, че срокът за внасяне на годишния членски внос, съгласно Устава, е до края на м. Март. Независимо от това имате възможност да направите своите вноски и до деня на събранието.

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие в работата на Общото събрание.

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.